Antalet återkallelser av livsmedel på senare år

Antalet årligen statistikförda återkallelser av livsmedel var år 2016 enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras uppgifter något större än året innan. Antalet fall som räknades som återkallelser var 131, vilket är 18 procent mer än året innan.

Information om återkallelserna har registrerats mer systematiskt allt sedan år 2006. Sätten på vilka informationen registrerats har med tiden något preciserats och därför är statistiken från olika år inte helt jämförbar. Som den senaste preciseringen har i statistiken för år 2016 också tagits med alla sådana särskilt via det internationella systemet RASFF inkomna fall, i vilka produkten då informationen kom till Finland inte längre alls har funnits kvar på marknaden. Antalet sådana fall var under året sammanlagt 25 stycken. Detta är viktigt att beakta då resultaten granskas. På grund av att informationen kom så sent hann man inte längre återkalla produkten (i allmänhet grönsaker som snabbt blir gamla) från marknaden.

Antalet återkallelser av livsmedel under de senaste åren

 

Egenkontrollen – myndighetstillsynen - konsumenttillsynen

I och med att företagarnas egenkontroll förbättrats har också de interna förhållningsreglerna preciserats och det har medverkat till att också återkallelser vidtas mer systematiskt. De sociala mediernas roll har ökat och därför försöker också företagen själva först berätta om återkallelser av sina produkter. Denna skyldighet att snabbt informera hör också till deras skyldigheter med stöd av lagstiftningen. Myndighetstillsynen är allt mer riskbaserad (livsmedel som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna kontrolleras framöver oftare) och därför leder importkontroll mer sannolikt till återkallelse. Konsumenterna är också aktiva i att anmäla produktfel man uppdagat, även om antalet återkallelsefall som härstammar från konsumenter tydligt har minskat från året innan.

Det kontinuerliga förbättrandet av EU:s system för varning om livsmedel och foder (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) syns också i antalet anmälningar som inkommit till oss. Det har ökat från tidigare års nivå på 20 - 30 anmälningar till fjolårets rekordnivå; hela 53 anmälningar gällde ett till Finland infört livsmedel som stred mot bestämmelserna. Livsmedlen som införts till Finland undersöktes av Tullen och som en följd av Tullens undersökningar vidtogs 24 återkallelser. Talet representerar den etablerade nivån på senare år.

Fel som uppdagats i livsmedlen

Det finns flera orsaker till att antalet återkallelser ökat på lång sikt. Det ökade intresset för nya matupplevelser syns bl.a. som en ökad import av olika örter och grönsaker (via nya distributionskanaler) och därmed som ett ökat antal återkallelser på grund av att växtskyddsmedel och tillväxtreglerare konstaterats i produkterna.

Den inverkan som missförhållanden som tidigare uppdagats i produkter och olika tillsynsprojekt har visar sig som växlingar i statistiken; efter toppen minskar antalet produkter som strider mot bestämmelserna i en produktkategori för att snart åter öka i en annan. Det kunde man se i det stora antalet allergenfall år 2015. Under året 2016 påträffades bl.a. för kinesiska och östeuropeiska besticks och kärls del oftare än förr produkter som stred mot bestämmelserna.

Mikrobiologiska fel

Olika mikrobiologiska fel (salmonella, listeria och andra liknande bakterier och mögel) är den vanligaste orsaken (24 % av fallen) till återkallelser. Det är beaktansvärt att salmonella fortsättningsvis inte påträffades i kött av inhemskt ursprung. Salmonella påträffades däremot b.la. i fyra köttpartier och fyra kryddväxter från andra länder.

Merparten av de mikrobiologiska felen var sådana kvalitetsfel, som inte var förknippade med någon stor hälsorisk för konsumenterna. I en del av fallen var orsaken till återkallelsen ändå en hälsorisk förknippad med en sjukdomsalstrande mikrob.

Fel i den kemiska sammansättningen

År 2016 vidtogs näst mest återkallelser i den kategori som omfattar

  • fel i användningen av växtskyddsmedel och tillväxtreglerare,
  • fel i användningen av tillsatsämnen och
  • mögeltoxiner i ett livsmedel.

I vissa fall rörde det sig om överskridningar av gränsvärdena, i vissa fall om helt förbjudna ämnen. Även om några växtskyddsmedel inte får användas vid odling inom EU:s område, kan det ha fastställts gränsvärden för dem i importerade produkter.

I denna kategori har antalet återkallelser under de senaste fyra åren varierat mellan 17 och 32 fall om året. Förra året var fallen 30. Särskilt i fikon, russin och pistaschmandlar konstaterades för höga aflatoxin- och ochratoxinhalter. De 16 återkallelserna som gällde växtskyddsmedel och tillväxtreglerare fördelade sig på flera (12) olika produkter, i första hand frukter och kryddörter.

Allergenfel

Det rör sig om ett allergenfel om en produkt innehåller en ingrediens som orsakar allergi hos vissa konsumenter, men detta inte nämnts i märkningarna på förpackningen. Felet kan bero till exempel på en felaktig eller föråldrad ingrediensförteckning eller en allergenkontamination i något stadium av produktionen. Andelen sådana fall har sedan år 2013 varierat mellan tio och trettio och var i fjol 23 fall.  

I den mängden ingick under året tio olika allergener i de mest varierande produkter. Så gott som lika många fall framkom via systemet RASFF, respons från konsumenterna och företagarnas egenkontroll.  

Främmande föremål och kontaktmaterialfel

Andra årliga orsaker till återkallelser är olika främmande föremål (ofta plast- och metallstycken som lossnat från en produktions- eller förpackningsmaskin), felaktiga livsmedelskontaktmaterial (som ger ifrån sig främmande ämnen till livsmedlen) och larver, skalbaggar och annat dylikt. Sådana partiklar som inte hör hemma i ett livsmedel eller ämnen som ger livsmedlet skadlig lukt eller smak konstaterades i 23 fall. Det är mer än dubbelt så många som året innan. Det är mycket sannolikt att det faktum att tillsynen inriktats på köksredskap som importeras från Kina och Östeuropa står bakom denna utveckling.

 

 

Återkallelserna finns på webben

Om huvuddelen av återkallelserna läggs det ut ett meddelande på Eviras webbplats . Meddelanden till konsumenterna görs vanligen inte om storköksprodukter, eftersom livsmedlen i fråga inte direkt är tillgängliga för konsumenter, utan används som råvara i storköket. Återkallelserna av sådana produkter sköts effektivt via distributionskedjan med hjälp av egen kommunikation och andra tillsynsåtgärder. Storköksprodukternas andel av alla återkallelser har på 2010-talet utgjort 10 – 15 procent, i fjol klart mindre än det.

Det är i första hand det företag som vidtar återkallelsen, som ska svara för att konsumenterna informeras om produkten som återkallas. Annonser i de tryckta tidningarna och i deras elektroniska versioner har ansetts vara ett bra sätt att nå en bred konsumentkrets. Utöver tidningsannonser utnyttjar företagen ofta också sina egna webbsidor och sociala medier för informering.

Anmäl misstankar till hälsoinspektören i din hemkommun

Konsumenter som misstänker att ett livsmedel är hälsovådligt eller otjänligt som människoföda borde i första hand kontakta livsmedelstillsynen i sin hemkommun. Kontaktuppgifterna finner du under https://www.evira.fi/sv/livsmedel/respons-om-livsmedel/. I brådskande fall borde man också informera den butik, där produkten inköpts, om produktfelet.