Antalet återkallelser av livsmedel på senare år

Vad Livsmedelssäkerhetsverket Evira vet minskade det årliga antalet återkallelser av livsmedel fortsättningsvis senaste år. Det sammanlagda antalet återkallelser år 2015 var 111, vilket är 7.5 procent färre än året innan. Information om återkallelserna har registrerats mer systematiskt allt sedan år 2006. Sätten på vilka informationen registrerats har med tiden något preciserats och därför är statistiken från olika år inte helt jämförbar. Det är viktigt att beakta då resultaten granskas. Statistiken är ändå användbar bl.a. för att den visar i vilken riktning utvecklingen gått.

 

Antalet återkallelser av livsmedel åren 2006-2015

/files/images/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/pylvas-2.png : 10Kb

Flera orsaker till antalet återkallelser och variationen i antalet

Det finns flera orsaker till att antalet återkallelser ökat på lång sikt. I och med att konkurrensen skärps släpps allt fler olika produkter och varianter av produkter ut på marknaden och då ökar risken för förpackningsfel; produkten på produktionslinjen byts ut, men förpackningsmaterialet byts ändå inte samtidigt ut. I och med att företagarnas egenkontroll utvecklats har också de interna förhållningsreglerna preciserats och det har medverkat till att också återkallelser vidtas mer systematiskt. Sociala medier spelar en allt större roll och därför vill också företagen snabbare och öppnare informera om återkallelser av produkter. Tillsynen är allt mer riskbaserad och därför konstateras fortsättningsvis ofta produkter som strider mot bestämmelserna. Konsumenterna är också allt benägnare att anmäla produktfel man uppdagat. Andelen återkallelser som vidtagits på grund av observationer som konsumenterna gjort har ökat i relation till de återkallelser, som Tullen, systemet RASFF eller företagen själva vidtagit.

Då man granskar återkallelserna under de senaste åren kan man inte finna någon särskild produktkategori eller faktor som kunde förklara att det sammanlagda antalet så gott som kontinuerligt ökat för att senare så smått minska. Åren är ändå något olika sinsemellan. Intressant variation kan observeras särskilt i antalet återkallelser som vidtagits av allergenorsaker och också på grund av den kemiska sammansättningen, i bägge kategorierna har på senare år förekommit en stark variation som ändå inte kan förklaras med någon enskild orsak.  

Liknande svängningar har förekommit tidigare också. År 2010 återkallades till exempel 18 sådana livsmedel från marknaden, som innehöll icke godkända nya livsmedel. År 2014 förekom 7 sådana fall, senaste år endast 5. På antalet återkallelser år 2013 inverkade betydligt återkallelserna som under våren det året hänförde sig till hästkött och icke spårbart nötkött och som delvis berodde på oärligt agerande inom den europeiska livsmedelskedjan och så medförde 19 fler fall i statistiken.

Allergenfel

Det rör sig om ett allergenfel om en produkt innehåller en ingrediens som orsakar allergi hos vissa konsumenter, men detta inte nämnts i märkningarna på förpackningen. Felet kan bero till exempel på en felaktig eller föråldrad ingrediensförteckning eller en allergenkontamination i något stadium av produktionen. Andelen sådana fel har kraftigt varierat de senaste åren. År 2014 minskade antalet från 26 till 10, men i fjol ökade det åter till 30. I den mängden ingick tio olika allergener i de mest varierande produkter. Det kan anses något överraskande att det var tillverkarna själva som observerade mest felaktiga produkter i sin egenkontroll. Det kan hända att kontrollerna som ingår i systemet Oiva har fått företagarna att allt noggrannare själva gå igenom produkternas recept och att allergener som använts i produkterna, men som inte nämnts i märkningarna på förpackningen, så uppdagats.

Fel i den kemiska sammansättningen

År 2015 vidtogs näst mest återkallelser (lika många som av mikrobiologiska orsaker) i den kategori, som omfattar fel som gäller växtskyddsmedel och tillsatser i livsmedlen. I vissa fall rörde det sig om överskridningar av gränsvärdena, i vissa fall om helt förbjudna ämnen. Det förekommer också sådana växtskyddsmedel, som får användas i länder utanför EU, men som det inte får förekomma rester av i livsmedel som införs till EU:s område.

I kategorin den kemiska sammansättningen har skett växling som är motsatt till allergenkategorin; år 2014 ökade antalet först från 17 året innan till 32, men sjönk sedan i fjol till 20 återkallelser. Brott mot bestämmelserna som gällde växtskyddsmedel konstaterades till exempel hälften färre än året innan. Den samma var utvecklingen i fråga om naturliga toxiner i växterna. En delorsak antas vara att skörden för nötters del till exempel varierar till sin kvalitet och det återspeglar sig på mängderna toxin. De som importerar grönsaker lär sig också inom vilka odlingsområden det används växtskyddsmedel och tillväxtreglerare som är förbjudna hos oss och undviker därför import från dessa områden och det visar sig i form av färre återkallelser.

Mikrobiologiska fel

Olika mikrobiologiska fel (salmonella, listeria och andra dylika bakterier, mögel) är en omfattande orsakskategori och en allmän orsak till återkallelser. Beaktansvärt är att salmonella till exempel inte just påträffats i livsmedel av inhemskt ursprung. År 2015 konstaterades salmonella i 9 livsmedel. Förr var största delen av dessa utländskt kött. Nu gjordes fynd i svampar, algpulver, sesampasta, fröblandningar, kryddor och endast några få köttpartier.

Förpacknings- och märkningsfel

Återkallelserna på grund av fel förpackning eller utelämnad produktinformation på de inhemska språken ligger ungefär på samma nivå som tidigare, 17 fall. I sju fall av dem hade produkten av misstag förpackats i en förpackning avsedd för en annan produkt. I fem fall var orsaken till återkallelsen ett uppdateringsfel. Bägge de sistnämnda typerna av fel hade det gemensamt, att flera av dessa produkter hade tillverkats i Finland.  

Övriga orsaker

Andra årliga orsaker till återkallelser är olika främmande föremål (ofta plast- och metallstycken som lossnat från en produktions- eller förpackningsmaskin), felaktiga livsmedelskontaktmaterial (som ger ifrån sig främmande ämnen till livsmedlen) och då och då också bestrålning eller att ett läkemedel vid undersökning påträffats i livsmedlet.

Återkallelserna år 2015 grupperade enligt orsaksgrunden

  /files/images/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/se_piirakka.jpg : 28Kb

 

Återkallelserna finns på webben

Om huvuddelen av återkallelserna läggs det ut ett meddelande på Eviras webbplats (https://www.evira.fi/sv/livsmedel/aterkallelser/). Meddelanden till konsumenterna läggs vanligen inte ut om storköksprodukter, eftersom livsmedlen i fråga inte direkt är tillgängliga för konsumenter, utan används som råvara i storkök. Återkallelserna av sådana produkter sköts effektivt via distributionskedjan med hjälp av egen kommunikation och andra tillsynsåtgärder. Storköksprodukternas andel av alla återkallelser har på 2010-talet utgjort 10 – 15 procent, i fjol något mindre än det.

Det är i första hand det företag, som vidtar återkallelsen, som ska svara för att konsumenterna informeras om produkten som återkallas. Annonser i tidningarna har ansetts vara ett bra sätt att nå en bred konsumentkrets. Utöver tidningsannonser utnyttjar företagen ofta också sina egna webbsidor och sociala medier för informering.

Anmäl misstankar till hälsoinspektören i din hemkommun

Konsumenter som misstänker att ett livsmedel är hälsovådligt eller otjänligt som människoföda borde i första hand kontakta livsmedelstillsynen i sin hemkommun. Kontaktuppgifterna finner du under https://www.evira.fi/sv/livsmedel/respons-om-livsmedel/. I brådskande fall borde man också informera den butik, där produkten inköpts, om produktfelet.