Antalet återkallelser av livsmedel på senare år

Antalet årligen statistikförda återkallelser av livsmedel var år 2017 enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras uppgifter redan för andra året i rad något större än året innan. Antalet fall som räknades som återkallelser var 158, vilket är 20 procent mer än året innan.

Information om återkallelserna har registrerats mer systematiskt allt sedan år 2006. Sätten på vilka informationen registrerats har med tiden något preciserats och därför är statistiken från olika år inte helt jämförbar. Evira har som praxis att som återkallelser klassificera också sådana fall, då produkten kommit vidare i distributionskedjan, fastän man inte ännu hunnit sälja en endaste produkt till konsumenterna. De fallen är ändå inte många. Något mer förekommer sådana situationer, då informationen om produktfelet kommer via det internationella varningssystemet (RASFF) så sent, att man inte längre hunnit återkalla produkterna (vanligen grönsaker och frukt som snabbt förskäms) från marknaden utan de redan konsumerats.

 

Antalet återkallelser av livsmedel åren 2010 - 2017

Egenkontrollen – myndighetstillsynen – konsumenternas observationer

Det sammanlagda antalet återkallelser har ökat och merparten av de återkallade produkterna är av utländskt ursprung (74 %). Det är också anmärkningsvärt att antalet fall som anmälts till Finland vid EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har minskat. Under fjolåret (2017) minskade dessas andel från 40 % och utgjorde nu endast en fjärdedel av alla våra återkallelser. I övriga kategorier ökade däremot andelarna genomgående med cirka tio fall per kategori: 23 % av återkallelserna vidtogs på grund av stridigheter mot bestämmelserna som Tullen uppdagat, 18 % tack vare egenkontrollen i företagen, 17 % till följd av anmälningar från konsumenterna och 10 % som en följd av den kommunala livsmedelstillsynens eller Eviras observationer. Någon säker orsak till att fallen som konstaterats i Finland har ökat känner man inte till, men det tyder på en högklassig och fungerande livsmedelstillsynskedja och -process.

Att företagarnas egenkontroll utvecklats har medverkat till att också återkallelserna vidtas snabbare och mer systematiskt. De sociala mediernas inverkan på opinionsbildningen bland konsumenterna är stark och därför försöker företagen också själva först öppet berätta om återkallelser av deras produkter. Denna skyldighet att snabbt informera hör också till deras skyldigheter med stöd av lagstiftningen. Myndighetstillsynen är allt mer riskbaserad (livsmedel som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna och objekt som bedömts som riskfyllda kontrolleras framöver oftare) och därför leder kontrollerna mer sannolikt till att missförhållanden uppdagas och återkallelser vidtas.

Fel som uppdagats i livsmedlen

Det finns flera orsaker till att antalet återkallelser ökat på lång sikt. Det ökade intresset för asiatiska maträtter visar sig bl.a. i form av en ökad import av olika örter och grönsaker via nya distributionskanaler. Återkallelserna har delvis ökat på grund av att rester av växtskyddsmedel som strider mot bestämmelserna konstaterats i dessa produkter.

Den inverkan som missförhållanden som tidigare uppdagats i produkter och olika tillsynsprojekt har visar sig som växlingar i statistiken; efter en kortvarig topp minskar antalet produkter som strider mot bestämmelserna i en produktkategori för att snart åter öka i en annan. Det kunde man se i det stora antalet allergenfall år 2015. Under året 2016 påträffades bl.a. för kinesiska och östeuropeiska besticks och kärls del oftare än förr produkter som stred mot bestämmelserna, men år 2017 påträffades sådana inte längre just alls.

I kategoriseringen av felen har nu hjorts några förändringar. Kategorin "Fel i den kemiska sammansättningen" har delats upp och ombildats till tre nya kategorier som bättre beskriver fallen:

fel i användningen av växtskyddsmedel och tillväxtreglerarefel i användningen av tillsatser ochmögeltoxiner i ett livsmedel.

Kategorin "Främmande ämnen och kontaktmaterialfel" har också helt enligt benämningen delats upp i två olika kategorier. Nedan beskrivs mer detaljerat orsakerna till de viktigaste återkallelserna år 2017.

Fel i märkningarna på förpackningarna

Av någon oförklarlig orsak vidtogs under året 2017 mest återkallelser, hela 34 gånger (22 % av alla återkallelser) av orsaker som hänför sig till märkningarna på förpackningarna. I 20 fall rörde det sig om en förväxling, där förpackningen eller etiketten som fästs på den var avsedd för en annan produkt. Detta fel påverkar inte produktens kvalitet och produkten är i sig användbar, men den kan till följd av fel innehåll orsaka en allvarlig hälsofara för allergiska konsumenter. För andra konsumenter blir följden åtminstone harm, då förpackningen och innehållet inte motsvarar varandra.

Mikrobiologiska fel

Olika mikrobiologiska fel (salmonella, listeria och andra liknande bakterier och mögel) var den näst vanligaste orsaken (18 % av fallen) till återkallelser. Återkallelser vidtogs fortsättningsvis inte på grund av något inhemskt kött. Salmonella påträffades däremot i bl.a. fyra utländska kött och tre färska grönsaker. I nio fall rörde det sig om listeria och i de fallen var livsmedlen kött, fisk, fiskprodukt och chokladstång. Under året vidtogs tre återkallelser på grund av att STEC (Shigatoxinproducerande E. coli) konstaterades i produkten. Resten av fallen var sådana som inte orsakade någon betydande hälsofara och då fallen gällt svullna produktförpackningar har också konsumenten kunnat uppdaga felet och undvika att använda produkten.

Fel i användningen av växtskyddsmedel

Återkallelserna till följd av rester av växtskyddsmedel ökade från året innan med nio och antalet sådana fall var nu 25. Produkterna var för det mesta färska grönsaker och frukt från Asien. I många fall överskreds gränsvärdena i så liten grad att produkterna inte orsakade någon akut fara för konsumenten. Partiet i fråga måste då endast återkallas från handeln och bortskaffas i avsikt att minimera den kumulerande faran.

I några fall har det rört sig om överskridningar av gränsvärdena, i några fall om helt förbjudna ämnen. Även om vissa växtskyddsmedel inte får användas vid odling inom EU:s område, kan det ha fastställts gränsvärden för dem i importerade produkter.

Övriga återkallelser

På grund av ett förbjudet färgämne vidtogs sammanlagt åtta återkallelser och i två av dem rörde det sig om färgämnet Sudan i röd palmolja. På grund av ämnen som kärl och bestick ger ifrån sig berodde endast tre återkallelser, då antalet året innan var tio. 11 gånger var orsaken till återkallelsen av en produkt något material som lossnat från förpackningsmaskinen eller något annat motsvarande främmande föremål som inte hör hemma i livsmedlet.

Under många år har allergenfelen stått i täten då återkallelserna räknas, men nu var antalet 13 återkallelser under hela året. I de flesta fall har det rört sig om brist på tillräcklig omsorgsfullhet vid tillverkning av produkten.

Användningen av antiparasitmedlet fipronil i värpstallar som väckt stor uppståndelse i Mellaneuropa och de skadligt höga fipronilhalterna som därmed konstaterats i äggen berörde inte just alls Finland. I anslutning till fallet vidtogs fyra återkallelser, men produkterna var främst sådana som väntade på användning i bageriernas lager eller enbart sådana som använts för provbakning.

Om man granskar livsmedlens och kontaktmaterialens tillverknings- eller produktionsland som var föremål för återkallelsen, kan konstateras följande: en fjärdedel av produkterna var inhemska, en tredjedel kom från ett annat EU-land och resten, dvs. knappt hälften av alla, härstammade från länder utanför EU.

 

Återkallelserna år 2017 kategoriserade enligt orsaksgrunden

 

Återkallelserna finns på webben

Om en del av återkallelserna läggs det ut ett meddelande på Eviras webbplats (https://www.evira.fi/sv/livsmedel/aterkallelser/arkiv/ ). Evira förmedlar information om en återkallelse som ett företag vidtagit särskilt i sådana fall, då det rör sig om en konsumentprodukt, felet har en akut skadeverkning på konsumentens hälsa och produkten sannolikt ännu finns kvar oanvänd hos konsumenten. Meddelanden till konsumenterna lämnas vanligen inte om storköksprodukter, eftersom livsmedlen i fråga inte direkt är tillgängliga för konsumenter, utan används som råvara i storköket. Återkallelserna av sådana produkter sköts effektivt med hjälp av kommunikationen inom distributionskedjan och andra tillsynsåtgärder. Storköksprodukternas andel av alla återkallelser har på 2010-talet utgjort 10 – 15 procent.

Det är i första hand det företag som vidtar återkallelsen, som ska svara för att konsumenterna informeras om produkten som återkallas. Sättet eller mediet som ska användas för informerandet har inte separat bestämts. De elektroniska medierna (nyhetssajter, Facebook, Twitter, företagets webbplats) är ett snabbt sätt att sprida information, men en del av konsumenterna står ännu utanför dem och därför har också de tryckta medierna sin plats då alla konsumenter ska nås.

Anmäl misstankar till hälsoinspektören i din hemkommun

Konsumenter som misstänker att ett livsmedel är hälsovådligt eller otjänligt som människoföda borde i första hand kontakta livsmedelstillsynen i sin hemkommun. Kontaktuppgifterna finner du under https://www.evira.fi/sv/livsmedel/respons-om-livsmedel/. Det är också bra att informera den butik där produkten skaffats om felet på produkten så att butiken vid behov omedelbart kan stoppa försäljnngen av produkten till andra kunder.