Köttbesiktning

Kött från husdjur och vilt avsett för allmän konsumtion skall besiktigas. I köttbesiktningen ingår inspektion av information som levererats med det slaktade djuret (kedjeinformation), ante mortem -besiktning av det levande djuret före slakten och post mortem -besiktning efter slakten. Besiktningen utförs av en besiktningsveterinär från Livsmedelssäkerhetsverket Evira, regionförvaltningsverket eller kommunen. Besiktningsveterinären övervakar i slakteriet köttets säkerhet, djurens välmående och ursprung, behandling av biprodukter samt laboratorie-provtagning och resultat.  Djuren slaktas och köttet besiktigas i ett godkänt slakteri, renslakteri eller litet slakteri. Frilivande vilt kan också besiktigas i en inrättning för vilthantering. För tillsynen över slakterier belägna på Åland svarar Ålands landskapsregering.

Mer detaljerad information om besiktningen av kött från frilevande vilt finner du i spalten till höger.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser