Besiktning av levande djur

Varje djur som skall slaktas besiktigas levande före slakten (ante mortem -besiktning). Med  ante mortem-besiktningen säkerställs att djuret är friskt och dugligt som livsmedel. Under besiktningen undersöker besiktningsveterinären bl.a. om djuret har någon smittsam djursjukdom, någon sjukdom som smittar från djur till människan eller om djuret har en sådan sjukdom eller smitta, som gör köttet odugligt som livsmedel. Utöver det kontrolleras också bl.a. om djuret behandlats med sådana läkemedel, att köttet från djuret kan vara odugligt som livsmedel. Besiktningveterinären säkerställer sig också om att djurskyddsbestämmelserna följs.

Ante mortem-besiktningen av levande djur före slakt utförs i regel av en besiktningsveterinär i ett slakteri, renslakteri eller litet slakteri. För svin, fjäderfä och inhägnat vilt och ren kan besiktningen före slakt också ske på ett primärproduktionsställe dvs. på produktionsgården med tillstånd av tillsynsmyndigheter, om vissa krav i lagstiftningen uppfylls.

Besiktningen före nödslakt av klöv- och hovdjur som hålls som husdjur skall alltid utföras på primärproduktionsstället före nödslakten.

 

Mer information på vår webbplats