Köttbesiktningsbeslut

Vid köttbesiktning antingen godkänner, villkorligt godkänner eller avslår besiktningsveterinären köttet. Godkänt kött stämplas med ett kontrollmärke som ett tecken på att det är godkänt. Av kontrollmärket framgår det nummer som Evira gett slakteriet eller det lilla slakteriet, landet där anläggningen ligger och förkortningen för Europeiska gemenskapen. Ett villkorligt godkänt kött märks utöver stämplarna som anger att köttet är godkänt också med en stämpel som anger villkoret för godkännandet. Också om stämplingen har för husdjurens del getts noggrannare föreskrifter med förordningen om köttbesiktning (1470/2011) och förordningen om tillsyn över livsmedel av animaliskt ursprung. Om köttbesiktningen fattas ett beslut som alltid skall ges skriftligen och av beslutet skall framgå minst de uppgifter som föreskrivits i livsmedelslagen.

Evira har utfärdat instruktion 16009/1 (se nedan) om hur man utarbetar ett köttbesiktningsbeslut. I instruktionen ingår också en modellblankett för utarbetande av ett köttbesiktningsbeslut och en anvisning om hur blanketten fylls i.

Enligt § 43 a livsmedelslagen skall köttbesiktningsbeslutet innehålla följande uppgifter:

  1. vilken myndighet som fattat beslutet och tidpunkten för beslutet;
  2. de parter som direkt påverkas av beslutet;
  3. tillräckliga identifikationsuppgifter för olika djur eller partier;
  4. den köttmängd som beslutet avser;
  5. orsak till avslag eller hur ärendet annars har avgjorts, och
  6. namn på och kontaktinformation för den person som vid behov kan lämna parterna tilläggsinformation om beslutet.

Köttbesiktningsbeslutet skall ges skriftligen, men det behöver inte undertecknas. En anvisning om rättelseyrkande skall bifogas till beslutet.

I partställning i köttbesiktningsärenden är i första hand den som vid besiktningstidpunkten innehar djuret/slaktkroppen. Parten fastställs från fall till fall, men utgångspunkten är att slakteriet är innehavare av köttet.

 

Mer information på vår webbplats