Frågor och svar om köttbesiktning

Får en producent sälja obesiktat kött från husdjur, såsom ett hemmaslaktat får, direkt till konsumenten?

Husdjur kan slaktas på gården men köttet bör då komma endast till eget bruk. Köttet från det obesiktade djuret som slaktats på gården kan användas i producentens eget hem men det får inte säljas eller på annat sätt ges till utomstående. Det finns ingen begränsning på hur många djur man får slakta per år för eget bruk.


Om en producent vill sälja kött till allmänheten, bör köttet huvudsakligen vara besiktat. Djur som slaktats på gården kan inte besiktas. Om man vill att djuren undergår köttbesiktning skall de skickas till ett godkänt slakteri för slakt.

Enligt Statsrådets förordningom vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten (1258/2011, förändring 164/2016) 4 § kan primärproduktionsföretagaren överlåter kött av fjäderfä eller uppfödda kaniner direkt till konsumenten eller levererar det till lokal detaljförsäljning utan besiktning (primärproducenten får överlåta och leverera sammanlagt högst 40 000 kg fjäderfäkött per år och en mängd kaninkött som motsvarar sammanlagt högst 20 000 kaniner per år). Andra husdjur än fjäderfä och uppfödda kaniner fås inte säljas eller överlåtas utan att de besiktats i en anläggning.

Livsmedelsproducenten, tillverkaren och säljaren är ansvarig för livsmedelssäkerheten av de produkter de tillverkar och säljer och att de uppfyller kraven i lagen.

Om en producent vill sälja kött av djur som han själv fött upp bör han slakta djuren på ett godkänt slakteri. Besiktningsveterinären inspektera köttet på slakteriet, varefter producenten kan ordna försäljning av kött, till exempel på sin egen gård.

Producenten bör göra en anmälan om livsmedelslokal till den kommunala livsmedelsmyndigheten om han tänker sälja kött på gården. Om gården har lämpliga utrymmen för slakt är det också vara möjligt att söka anläggningsgodkännande för ett litet slakteri enligt livsmedelslagens § 13. Godkännande söks av Eviras enhet för köttkontroll.

Sökord: köttbesiktningstvång, hemmaslakt

Är det tillåtet att sälja hundkött och kan man tryggt äta hund?

Slakten av djur och hanteringen och försäljningen av kött regleras av lagstiftningen om hygienen hos livsmedel. Av livsmedelslagstiftningen är en del EU-förordningar, som gäller alla medlemsstater och utöver dem har vi den nationella livsmedelslagen och mer detaljerade förordningar givna med stöd av den. Slakt, uppfödning, avlivning och annan hantering av djur omfattas också av den s.k. djurskyddslagstiftningen om djurens välbefinnande.

I livsmedelslagstiftningen har man fastställt vilka husdjur som kan slaktas genom att räkna upp djurarterna i fråga. Utöver dem kan man slakta inhägnade och frilevande vilt för att användas som livsmedel. Också de har definierats närmare. Hunden betraktas inte som ätt ätbart husdjur. I slakterier kan slaktas och i livsmedelslokaler kan behandlas endast sådant kött, som härstammar från ovan nämnda husdjur eller villebråd och som hanterats enligt kraven i lagstiftningen. Försäljning av hundkött är således inte tillåtet. Också den allmänna opinionen i Finland skulle fördöma handel med hundkött, eftersom hunden uttryckligen hålls som sällskapsdjur.

Livsmedelslagstiftningen gäller inte hantering och framställning i privathushåll av livsmedel avsedda för eget bruk. Djurskyddslagen om djurens välbefinnande och förordningarna som getts med stöd av den gäller däremot hantering av djur också i privathushåll.

Hundkött kan innehålla sjukdomsalstrare, bakterier och parasiter som smittar till människan. I Finland är det alltid skäl att tänka på att trikinparasiter eventuellt kan förekomma, eftersom de är allmänna i våra frilevande däggdjur och kan smitta också till hundar och människor. Hundkött kunde också innehålla rester av sådana läkemedel, som hunden någon gång behandlats med och eventuellt tungmetaller och andra miljöbetingade toxiska ämnen. Evira känner inte till några livsmedelsundersökningar som gjorts för kött från hund och förekomsten av sjukdomsalstrare och rester är därför svår att exakt bedöma.