Hur köttbesiktningen ordnas

Ledning av och tillsyn över köttbesiktningen

Enheten för livsmedelshygien (HYGI) under Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kontrollavdelning leder och övervakar köttbesiktningen och tillsynen över anläggningar på allmänt plan i hela landet. Enheten för köttkontroll (LIVA) under Eviras kontrollavdelning leder köttbesiktningspersonalens verksamhet i de slakterier som Evira övervakar.

Evira svarar för köttbesiktningen och tillsynen i slakterier, små slakterier och vilthanteringsanläggningar. Regionförvaltningsverket i Lappland svarar för köttbesiktningen och tillsynen i renslakterier.

En kommun kan med Evira komma överens om att själv sköta tillsynen över ett litet slakteri på dess område.  

Köttbesiktningspersonalen

Köttbesiktningen utförs av en av Evira, regionförvaltningsverket eller den kommunala tillsynsmyndigheten anställd officiell veterinär, en besiktningsveterinär. I slakterier för rött kött och små slakterier samt renslakterier kan besiktningsveterinären bistås endast av en sådan person som avses i förordning (EG) 854/2004 och som fått utbildning som officiell assistent och som är anställd av tillsynsmyndigheten dvs. en officiell assistent (köttinspektör). Vid köttbesiktning av fjäderfä kan besiktningsveterinären under vissa förutsättningar också bistås av en person som hör till slakteriets personal (köttbesiktningsbiträde). Slakterianställda som fått särskild utbildning under besiktningsveterinärens övervakning kan också under besiktningsveterinärens övervakning utföra vissa provtagnings- och testningsuppgifter, såsom BSE- eller trikinprovtagning, för alla djurarters del.

I ett slakteri, renslakteri eller litet slakteri ska besiktningsveterinären vara närvarande under hela den tid ante mortem- och post mortem-besiktningen pågår och i en vilthanteringsanläggning under hela den tid post mortem-besiktningen pågår. Närvaroskyldigheten kan anpassas under vissa, i förordning (EG) 854/2004 och förordning (EG) 2074/2005, föreskrivna förutsättningar. I små slakterier som kommunen övervakar ska Evira och regionförvaltningsverket informeras om anpassat förfarande. 

I de slakterier som Evira övervakar arbetar i Eviras tjänst sammanlagt cirka 100 besiktningsveterinärer bistådda av cirka 50 köttinspektörer. Besiktningsveterinärerna har som uppgift att utöva sådan tillsyn och kontroll som avses i djurskyddslagen, lagen om djursjukdomar och livsmedelslagen i slakterierna och i anläggningar i anslutning till dem.

Besiktningsveterinärernas arbete leds av tre regionchefer från enheten för köttkontroll och av sektionen för utveckling och godkännande (KEHY) som hör till enheten för köttkontroll.

Köttbesiktningsavgifter

Köttbesiktningen utgör en del av den avgiftsbelagda livsmedelstillsynen som myndigheten utövar och för vilken myndigheten uppbär en avgift. Bestämmelser om minimiavgifterna för köttbesiktning ingår i EG-förordning 882/2004 och bestämmelser om avgifter ingår också i statsrådets förordning om vissa avgifter för livsmedelstillsyn (1040/2007).

 

Teman: