Återkallande av erkännandet eller frivilligt avstående från erkännandet

Evira kan återkalla erkännandet av en djurhållningsplats, om förutsättningarna för ett erkännande inte längre uppfylls.

Om brister förekommer i uppfyllandet av kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden eller ett avvikelseläge uppkommer (på grund av vilket svinen kan ha exponerats för trikinsmitta), utvärderar Evira läget från fall till fall. Beslut om eventuella åtgärder görs utgående från en fallspecifik riskvärdering.

Om en företagare vill avstå från det officiella erkännandet av kontrollerade uppfödningsförhållanden, kan han be Eviras enhet för livsmedelshygien återkalla erkännandet.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser