Hur man ansöker om erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden

  1. Bekanta dig med kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden. I Eviras anvisning 16042/1 ”Krav på kontrollerade uppfödningsförhållanden med avsikt att minska trikinundersökningarna av svin” berättas vilka krav lagstiftningen ställer på kontrollerade uppfödningsförhållanden och hur dessa krav i praktiken borde tolkas.
  2. Fyll i och sänd en ansökan om officiellt erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin till Evira (adressen finner du på ansökningsblanketten).  Glöm inte att underteckna blanketten även om du fyllt i den elektroniskt.
  3. På djurhållningsplatsen görs ett utvärderingsbesök, under vilket det utvärderas om kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden uppfylls. Evira kontaktar sökanden i fråga om tidpunkten för utvärderingsbesöket och Evira fattar ett beslut om att erkänna eller inte erkänna uppfödningsförhållandena. Beslutet sänds till sökanden.