Hur man ansöker om erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden

  1. Bekanta dig med kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden. I Eviras anvisning 16042/1 ”Krav på kontrollerade uppfödningsförhållanden med avsikt att minska trikinundersökningarna av svin” berättas vilka krav lagstiftningen ställer på kontrollerade uppfödningsförhållanden och hur dessa krav i praktiken borde tolkas.
  2. Fyll i och sänd en ansökan om officiellt erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin till Evira (adressen finner du på ansökningsblanketten).  Glöm inte att underteckna blanketten även om du fyllt i den elektroniskt.
  3. På djurhållningsplatsen görs ett utvärderingsbesök, under vilket det utvärderas om kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden uppfylls. Evira kontaktar sökanden i fråga om tidpunkten för utvärderingsbesöket och Evira fattar ett beslut om att erkänna eller inte erkänna uppfödningsförhållandena. Beslutet sänds till sökanden.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser