Kontrollerade uppfödningsförhållanden – vad och varför

Trikinundersökningarna som ska göras efter slakt kan slopas för sådana svins del, som härstammar från officiellt erkända kontrollerade uppfödningsförhållanden. Alla andra slaktade svin (och andra värdarter för trikiner) undersöks fortsättningsvis med tanke på trikiner. Det är frivilligt att ansöka om officiellt erkännande.

Utöver enskilda djurhållningsplatser kan också grupper av djurhållningsplatser (s.k. delområde) ansöka om officiellt erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden. Gruppen ska påvisa att varje djurhållningsplats som hör till gruppen uppfyller kraven som ställts på kontrollerade uppfödningsförhållanden.

Av EU:s trikinförordning framgår vilka krav som företagaren ska uppfylla för att en djurhållningsplats för svin officiellt ska kunna erkännas som en djurhållningsplats som tillämpar kontrollerade uppfödningsförhållanden (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375, bilaga IV). I Eviras anvisning 16042/1 ”Krav på kontrollerade uppfödningsförhållanden med avsikt att minska trikinundersökningarna av svin” berättas hur dessa krav enligt Eviras uppfattning i praktiken borde tolkas.

Med kontrollerade uppfödningsförhållanden avses sådana kontrollerade uppfödningsförhållanden som definieras i artikel 1 stycke 2 i trikinförordningen (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375).

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser