Utvärderingsbesöket

Med ett utvärderingsbesök på en djurhållningsplats utvärderas om kraven som ställts på kontrollerade uppfödningsförhållanden uppfylls på djurhållningsplatsen. Utvärderingen bygger på trikinförordningen och Eviras anvisning 16042/1 ”Krav på kontrollerade uppfödningsförhållanden med avsikt att minska trikinundersökningarna av svin”. I anvisningen berättas vilka krav lagstiftningen ställer på kontrollerade uppfödningsförhållanden och vad dessa krav enligt Eviras uppfattning i praktiken betyder.

Utvärderingen sker genom intervju av företagaren, granskning av handlingarna och granskning av svinstallet såväl invändigt som utvändigt. För att svinstallet och en konstruktion i svinstallet ska kunna granskas från utsidan får det inte finnas tjocka snödrivor eller andra sikthinder kring stallet.

Utgående från observationerna som gjorts under utvärderingsbesöket fyller utvärderaren i en utvärderingsblankett över hur kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin uppfylls. För sådana punkters del, där svarsalternativet ”Nej” valts, skrivs en mer detaljerad beskrivning av missförhållandet i punkten ”mer information”. Om det ligger en soptipp på högst 3 kilometers avstånd från djurhållningsplatsen, skrivs en kort beskrivning av läget och de lokala förhållandena i punkten ”mer information”. Blanketten levereras ifylld och undertecknad till Eviras enhet för livsmedelshygien. Evira fattar ett beslut om officiellt erkännande eller icke erkännande av djurhållningsplatsen. Beslutet levereras därefter till sökanden.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser