Utvärderingsbesöket

Med ett utvärderingsbesök på en djurhållningsplats utvärderas om kraven som ställts på kontrollerade uppfödningsförhållanden uppfylls på djurhållningsplatsen. Utvärderingen bygger på trikinförordningen och Eviras anvisning 16042/1 ”Krav på kontrollerade uppfödningsförhållanden med avsikt att minska trikinundersökningarna av svin”. I anvisningen berättas vilka krav lagstiftningen ställer på kontrollerade uppfödningsförhållanden och vad dessa krav enligt Eviras uppfattning i praktiken betyder.

Utvärderingen sker genom intervju av företagaren, granskning av handlingarna och granskning av svinstallet såväl invändigt som utvändigt. För att svinstallet och en konstruktion i svinstallet ska kunna granskas från utsidan får det inte finnas tjocka snödrivor eller andra sikthinder kring stallet.

Utgående från observationerna som gjorts under utvärderingsbesöket fyller utvärderaren i en utvärderingsblankett över hur kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin uppfylls. För sådana punkters del, där svarsalternativet ”Nej” valts, skrivs en mer detaljerad beskrivning av missförhållandet i punkten ”mer information”. Om det ligger en soptipp på högst 3 kilometers avstånd från djurhållningsplatsen, skrivs en kort beskrivning av läget och de lokala förhållandena i punkten ”mer information”. Blanketten levereras ifylld och undertecknad till Eviras enhet för livsmedelshygien. Evira fattar ett beslut om officiellt erkännande eller icke erkännande av djurhållningsplatsen. Beslutet levereras därefter till sökanden.