Vad förutsätter ett erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden av företagaren

Evira erkänner djurhållningsplatser på ansökan. Erkännandet är avgiftsbelagt (debitering per timme enligt förordningen om grunderna för avgifter till staten). Avgiftens storlek beror på tiden som gått åt för behandling av ansökan och för utvärderingsbesöket. Utvärderingen och erkännandet är specifika för djurhållningsplatsen.

Då en företagare ansöker om officiellt erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden förbinder han sig att följa kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden. Företagaren är skyldig att informera Eviras enhet för livsmedelshygien om något av kraven som ställts på kontrollerade uppfödningsförhållanden inte längre uppfylls för djurhållningsplatsens del. Sökandens kontaktuppgifter ska också hållas uppdaterade.

Företagaren förbinder sig också att informera mottagaren av svinen som lämnar djurhållningsplatsen (en annan företagare eller ett slakteri) om kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden fortsättningsvis uppfylls på djurhållningsplatsen. Utgående från denna information kan mottagaren kontrollera att svinen säkert härstammar från kontrollerade uppfödningsförhållanden (förteckningen över djurhållningsplatser på Eviras webbplats uppdateras med fördröjning). Slakteriet informeras om saken som en del avinformationen om livsmedelskedjan.Till en annan företagare kan informationen ges till exempel med en fritt formulerad anteckning i handlingarna som gäller försäljning av djur.

Om Evira ger ett negativt beslut, enligt vilket djurhållningsplatsen inte erkänns som en djurhållningsplats som tillämpar kontrollerade uppfödningsförhållanden, upphör förbindelserna som företagaren gett att gälla (djurhållningsplatsen är inte officiellt erkänd och företagaren behöver sålunda inte följa kraven som står som villkor för ett erkännande).

Evira upprätthåller ett offentligt register över officiellt erkända djurhållningsplatser. En förteckning över de djurhållningsplatser, där officiellt erkända kontrollerade uppfödningsförhållanden tillämpas, finns tillgänglig på Eviras webbplats. En sådan förteckning behöver publiceras så, att de övriga företagarna, slakterierna och besiktningsveterinärerna kan försäkra sig om att en djurhållningsplats har officiellt erkända kontrollerade uppfödningsförhållanden.

Företagaren ska följa kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden från och med den tidpunkt, då han ansöker om officiellt erkännande. Då en djurhållningsplats är officiellt erkänd, anses svinen som vid den tidpunkten befinner sig på djurhållningsplatsen härstamma från kontrollerade uppfödningsförhållanden. Om det på en djurhållningsplats finns svin, som under sitt liv vistats utomhus, kan djurhållningsplatsen officiellt erkännas först då dessa svin inte längre finns på djurhållningsplatsen.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser