Lagstiftning och instruktioner

Lagstiftning

Om köttbesiktning ingår stadganden i flera EG-författningar och nationella författningar. I livsmedelslagen (23/2006) ingår stadganden om ordnandet av köttbesiktningen på allmän nivå i Finland och om beslut om köttbesiktning. Övriga centrala författningar som behandlar köttbesiktning är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (den s.k. förordningen om tillsyn över animaliska livsmedel) och jord- och skogsbruksministeriets förordning 590/2014 om köttbesiktning (den s.k. förordningen om köttbesiktning). I dessa författningar fastställs krav på köttbesiktningen för olika djurarter, om bedömningen av köttet, om märkningar på köttet, om besiktningspersonalens kompetens och uppgifter och om närvaron på slakteriet.

Utöver ovan nämnda författningar finns andra författningar, i vilka det ställs krav på köttbesiktningen, såsom:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (förordningen om hygienen hos animaliska livsmedel)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av visas typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE-förordningen)
 • Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och om genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (verkställighetsförordningen)
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen (152/2015)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anläggningar 795/2014
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och på djurhållningsplatser (24/VLA/2006)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler (7/VLA/2009)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen (134/2012)
 • Jord- och skogsbruksministeriets beslut om bakteriologisk undersökning vid köttbesiktning (1/VLA/2000)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om påvisande med mikrobiologisk metod av mikrobläkemedelssubstanser vid köttbesiktning (21/VLA/2001).

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser