Obesiktat kött från frilevalde vilt

Leverans av vilt som en primärprodukt

En primärproduktionsföretagare ska göra en anmälan om ett primärproduktionsställe och den primärproduktion som bedrivs där till den kommunala tillsynsmyndigheten. Jakt är primärproduktion, men en jägare behöver inte göra en anmälan om primärproduktion. Med en primärprodukt avses här ostyckat vilt med päls eller fjäderdräkt. Vilt som är avhudat, plockat eller styckat är däremot inte en primärprodukt. Överlåtelse av små mängder frilevande vilt med päls eller fjäderdräkt direkt till konsumenten eller till en livsmedelslokal såsom en detaljhandelsbutik anses vara primärproduktion som inte heller behöver anmälas.

En jägare eller ett jaktsällskap kan överlåta fällt frilevande vilt som en primärprodukt direkt till konsumenten endast i en begränsad mängd. Per år får överlåtas högst 1000 harar eller kaniner, 3000 fåglar, 10 älgar, 50 rådjur och 30 hjortar. Annat frilevande vilt såsom björnar kan en jägare inte sälja som en primärprodukt.

En jägare eller ett jaktsällskap kan också leverera fällda frilevande harar, kaniner och fåglar som en primärprodukt (med päls eller fjäderdräkt) till lokal detaljförsäljning, såsom till en restaurang, ett storhushåll eller en detaljhandelsbutik, och mängden får då vara högst 1000 harar eller kaniner, 3000 fåglar, 10 älgar, 50 rådjur och 30 hjortar per år. På detaljhandelsstället skall finnas påkallade utrymmen för mottagning och hantering av slaktkroppar med päls eller fjäderdräkt.

Leverans av obesiktat kött från frilevande vilt till allmän konsumtion

Med kött avses vilt som är avhudat, plockat eller styckat. Kött från vilt avsett för restauranger, detaljhandeln eller annan allmän konsumtion skall i regel vara besiktat.

Kött från fällda frilevande hjortdjur, harar, kaniner och fåglar får levereras obesiktat till detaljhandeln, såsom restauranger och butiker. Inte ens kött från dessa villebråd får levereras obesiktat till godkända anläggningar.

En jägare eller ett jaktsällskap kan från en anmäld livsmedelslokal leverera en mängd slaktkroppar som motsvarar högst 1000 harar eller kaniner, 3000 fåglar, 10 älgar, 50 rådjur och 30 hjortar om året till detaljhandeln. Köttet från annat frilevande vilt skall alltid vara besiktat, om det levereras till detaljhandeln. Obesiktat kött från hjortdjur, harar, kaniner eller fåglar får levereras som helt eller styckat till detaljhandeln eller restauranger, men det får inte levereras tillverkat till några som helst produkter såsom köttfärs, korvar, basturökt kött eller konserver. Om frilevande hjortdjur levereras som hela slaktkroppar till den lokala detaljhandeln, skall den mottagande livsmedelslokalen ha tillräckliga utrymmen för verksamheten. Köttet skall åtföljas av en handling med följande uppgifter: viltart(er), mängden kött, fångsttidpunkt (datum och klockslag), fångstort, leveransdatum, avsändarens och mottagarens namn och kontaktuppgifter (förordningen om livsmedelslokaler). I handlingen skall också nämnas att köttet är obesiktat. Jägaren eller jaktsällskapet skall föra bok över det kött från frilevande vilt, som levererats till detaljhandeln.

Från detaljhandeln skall köttet från frilevande vilt överlåtas direkt till konsumenten och köttet får inte levereras från detaljhandeln till ett annat detaljhandelsställe. Det är tillåtet att tillverka produkter av köttet i samband med detaljhandeln då produkterna säljs direkt till konsumenten.

Försäljning av obesiktat kött från frilevande vilt direkt till konsumenten

En jägare eller ett jaktsällskap får sälja eller annars överlåta små mängder obesiktat kött från frilevande vilt direkt till en privatperson för dennas eget bruk. En jägare eller ett jaktsällskap får sälja och överlåta obesiktat kött från vilt också styckat och/eller fryst, men av det obesiktade köttet får inte tillverkas några som helst produkter, såsom köttfärs, korvar eller basturökt kött för överlåtelse. Överlåtelse direkt till konsumenten innebär att köttet inte levereras via förmedlare eller grossister, utan att jägaren säljer eller överlåter köttet direkt till slutkonsumenten. Köttet från trikinbenägna djurarter, såsom björn, säl och vildsvin, skall genomgå en trikinundersökning och det får överlåtas först efter att ett negativt undersökningsresultat erhållits. Om resultatet av undersökningen med tanke på trikiner är positivt, skall hela slaktkroppen bortskaffas i enlighet med kraven i förordningen om biprodukter.

Säljaren kan också vara en jaktvårdsförening eller polisen, om den arrangerar till exempel en auktion på köttet från en krockälg eller någon annan tillställning där kött från vilt säljs direkt till slutkonsumenten.

Om försäljningen av obesiktat kött skall säljaren lämna en anmälan om livsmedelslokal (livsmedelslagen 23/2006 13 § 1 och 3 mom.) till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Stället där det obesiktade köttet från frilevande vilt säljs kan vara till exempel jägarens hem eller ett slaktskjul och det skall vara en anmäld livsmedelslokal.

Kött från vilt avsett för jägarnas eget bruk

Kraven i livsmedelslagstiftningen gäller inte sådant kött som jägarna använder i sitt eget hushåll. En jägare kan låta tillverka köttprodukter, såsom viltkonserver och viltkorvar, i en anmäld livsmedelslokal, varifrån de efter tillverkningen returneras till jägaren för att användas i dennes eget hushåll. I en godkänd köttproduktanläggning får tillverkas köttprodukter endast av besiktat kött. Evira rekommenderar att trikinbenägna djurarter alltid genomgår en trikinundersökning.

Älgmiddagar och andra privata tillställningar

På privata tillställningar som jägarna arrangerar kan serveras obesiktat kött från frilevande vilt. De privata tillställningarna kan vara till exempel älgmiddagar, bröllop och födelsedagar. Tillställningen kan arrangeras i privata lokaler, men också i en anmäld livsmedelslokal, såsom i en skola, en ungdomslokal, en restaurang eller andra liknande lokaler. Tillställningen skall vara arrangerad av jägarna och den skall vara privat och avsedd endast för en klart avgränsad hop inbjudna gäster. En trikinundersökning rekommenderas för trikinbenägna djurarter.

Hygienisk hantering av kött från vilt

Rätt hantering och transport av bytet och hygieniskt utförd styckning och förvaring av köttet bildar grunden för en högklassig matlagning. Kött är ett känsligt livsmedel som lätt förskäms och rätt hantering av köttet kräver yrkeskunskap. Hygieniska arbetsmetoder och till exempel snabb nedkylning är viktiga sätt att garantera livsmedelsäkerheten.

 

Mer information på vår webbplats