Provtagning vid köttbesiktning

Alla svin och hästar jämte smittkänsligt frilevande vilt såsom vildsvin och björn undersöks med tanke på förekomst av trikinos.  Slaktkroppen och inälvorna undersöks vid behov också med tanke på andra frågor såsom köttets mikrobiologiska kvalitet, pH-värdet och förekomsten av antibiotika.

Nötkreatur som slaktats friska undersöks inte med tanke på BSE. Förekomsten av sjukdomen inom Europeiska unionens område följs upp med hjälp av undersökningar av nötkreatur som självdött, avlivats, sjukslaktats och nödslaktats. Av får och getter tas prover också.

I Finland har förekommit endast ett BSE-fall, år 2001.

 

Mer information på vår webbplats