Statistik

Bokföring av köttbesiktningen

Besiktningsveterinären ska enligt förordningen om köttbesiktning (590/2014) föra bok över ante mortem- och post mortem-besiktningarna, bedömningen av köttet, besluten om köttbesiktning och obduktioner samt vissa av företagarens åtgärder, som besiktningsveterinären verifierat genom stickprov. Minimikraven för bokföringen av köttbesiktning finns i paragraferna 13-14 i förordningen om köttbesiktning. Bokföringen ska bevaras i 10 år.

Månads- och årssammandrag av köttbesiktningen

Månadssammandraget ska lämnas in till Livsmedelssäkerhetsverket och för kännedom till regionförvaltningsverket inom följande månads tio första vardagar. Besiktningsveterinären ska också göra upp och lämna in ett årssammandrag till Livsmedelssäkerhetsverket och för kännedom till regionförvaltningsverket inom januari följande år. Månadssammandragen sänds i praktiken in via det elektroniska ELVI-systemet. Via ELVI-systemet är informationen också tillgänglig för regionförvaltningsverket.

 

Mer information på vår webbplats

 

 

 

Teman: