Intensifiering av tillsynen i kommunerna över radioaktivitet i livsmedel

EVO-projektet år 2010

I riksprogrammet för livsmedelstillsynen (EVO) 2009–2010 ingår projektet ”Intensifiering av tillsynen över radioaktivitet i livsmedel”. Projektet genomförs i de kommunala tillsynsenheterna genom att man som prover samlar in naturprodukter såsom bär, svamp och vilt jämte renkött som analyseras i lokala laboratorier med tanke på halten cesium-137.

Målet med projektet ” Intensifiering av tillsynen över radioaktivitet i livsmedel” är att

  •  hjälpa kommunerna att identifiera läget i fråga om radioaktivitet i livsmedel inom deras område och uppmuntra de kommunala myndigheterna att informera om läget
  • hjälpa kommunerna att utveckla sin beredskapsplan också med tanke på en strålrisksituation
  • hjälpa kommunerna bilda en fungerande relation till ett lokalt laboratorium som har radioaktiva ämnen i sitt analyssortiment
  • producera täckande information om förekomsten av radioaktiva ämnen i livsmedel i hela Finland
  • hjälpa olika instanser att bereda sig på avvikande strålrisksituationer
  • öka kunskaperna hos de instanser som marknadsför naturprodukter inom kommunens område om att en EU-rekommendation finns och att de skall beakta denna i sin verksamhet.


I Finland härstammar artificiella radioaktiva ämnen i livsmedel såsom cesium-137 huvudsakligen från olyckan i Tjernobyl (1986). I jordbruksprodukter är halterna sådana ämnen mycket små, men i livsmedel som erhålls ur naturen förekommer ännu ställvis också rätt höga halter särskilt i insjörovfisk och vissa svamparter.

Enligt EU-kommissionens rekommendation (2003/274/Euratom) får halterna radioaktivt cesium i saluhållna naturprodukter inte överstiga 600 Bq/kg (becquerel per kg). Tillsynen över dessa produkter borde utgöra en del av den normala livsmedelstillsynen och en del av egenkontrollen hos de företagare som saluhåller dessa produkter.
De kommunala livsmedelstillsynsenheterna ombes genomföra EVO-projektet inom sitt område. Evira sammanställer resultaten och publicerar dem på riksnivå år 2011.

Mer information om projektet ger
överinspektör Marika Jestoi, enheten för produktsäkerhet
tfn 0404877798

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Strålsäkerhetscentralen