Flexibilitetsprojekt (2016-2017)

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har inlett ett av jord- och skogsbruksministeriet finansierat projekt om möjligheter till flexibilitet i livsmedelslagstiftningen. Projektet syftar till att skaffa aktuell information för alla aktörer och övervakare om möjligheterna att tillämpa flexibilitet. Projektet genomförs i samarbete med Helsingfors universitet.

Evira utreder användningen och tillämpningen av den flexibilitet som livsmedelslagstiftningen möjliggör och möjligheterna att använda mer flexibilitet än vad som nu görs.  I projektet kommer vi att kartlägga övervakarnas och aktörernas åsikter om tillämpningen av flexibilitet i allmänhet och i olika produktionsprocesser och olika utrymmes- och konstruktionslösningar, där flexibilitet används eller skulle kunna användas. Vi utreder också behovet av flexibilitet vid tillverkning av produkter som omfattas av EU:s system för namnskydd samt för andra traditionella produkter. Helsingfors universitet har som delområde utrett hur egenkontrollen fungerar i små slakterier och vilka typer av flexibilitet som skulle kunna tillämpas på egenkontrollen utan att äventyra livsmedelssäkerheten.

Det har gjorts ett informationspaket om flexibilitet på Eviras webbplats, så att alla skulle ha en klar uppfattning om vad som menas med flexibilitet. I projektet görs en enkät till aktörer och övervakare om hur flexibiliteten tillämpas och vilka behov av flexibilitet som finns. Till projektet hör därtill platsbesök.

Resultaten från projektet används i beredningen av Eviras anvisningar. Evira kan till exempel genom praktiska exempel ge anvisningar om genomförandet av flexibilitet och kontroll av flexibelt förverkligande. Riktlinjer för övervakning av genomförandet av flexibilitet behövs för att behandla aktörerna enhetligt och rättvist. Eviras anvisning skulle hjälpa övervakarna att tillämpa den flexibilitet som EU och nationell lagstiftning ger möjlighet till. Resultaten kan också användas till att framställa guidematerial för små och medelstora företag.

Den sakkunskap som fås via projektet används för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag. Några av de förslag på flexibilitet förslag som framkommer skulle eventuellt kunna leda till förslag på undantag som notifieras till kommissionen eller nationella anpassningar av EU: s lagstiftning.

Informationspaket om flexibilitet

Helsingfors universitets utredning över egenkontroll i små slakterier  (på finska)