Kartläggnings- och tillsynsprojektet gällande oljefrön

Användningen av olika oljefrön har på senare år kraftigt ökat. Det beror bl.a. på att användningen av sådana rekommenderats i näringsrekommendationerna för olika befolkningsgrupper. I ett av Evira, delvis tillsammans med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna genomfört kartläggnings- och tillsynsprojekt undersöktes den näringsmässiga sammansättningen hos och tungmetallhalterna i frön från oljeväxter (skalade solrosfrön, hela linfrön, hela sesamfrön, skalade sesamfrön, skalade pumpafrön, skalade pinjenötter, hela chiafrön, hela hampfrön, skalade hampfrön och vallmofrön) på marknaden i Finland. De undersökta proverna analyserades med tanke på bassammansättningen (fett, protein, vatten, aska, kostfiber), fettsyrasammansättningen, vitamin E, mineral- och spårämnena (kalcium, mangan, järn, zink, selen) och tungmetallerna (aluminium, arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly).

Kartläggnings- och tillsynsprojektet gällande oljefrön visade att frön från oljeväxter bl.a. är bra källor till omättat fett och kostfiber och så en näringsmässigt rekommenderbar del av en mångsidig, varierad och måttlig kost. Frön från oljeväxter kan ändå samla i sig tungmetaller, särskilt nickel och kadmium, och därför de redan tidigare givna anvisningarna om en säker användning fortsättningsvis behövs i fråga om såväl vuxnas som barns kost och att det är skäl att något precisera formuleringarna i anvisningarna. Utgående från undersökningen har Evira således preciserat anvisningarna om en säker användning av frön från oljeväxter på följande sätt:

Frön från oljeväxter (såsom linfrön, pinjenötter, chiafrön, hampfrön, sesamfrön, pumpafrön, vallmofrön och solrosfrön)

  • Vuxna: Högst 2 msk (ca 15 g) frön från oljeväxter per dag varierande olika frösorter.
  • Gravida kvinnor, ammande kvinnor: Oljefrön som sådana, som kross eller blötlagda används inte under graviditet eller amning till exempel för behandling av förstoppning. Små mängder oljefrön till exempel i bröd är inte till skada.
  • Spädbarn: Används inte.
  • 1-6-åringar: Högst 1 msk (cirka 6-8 g) per dag varierande olika frösorter.
  • Motivering till anvisningen: Oljeväxter har en naturlig benägenhet att samla tungmetaller, särskilt nickel och kadmium, ur marken i sina frön.
  • Nickelallergiker bör ändå diskutera användningen av frön från oljeväxter med yrkesfolk inom hälsovården, såsom den behandlande läkaren.

En mängdbegränsning behövs såväl på grund av frönas höga energihalt som på grund av deras tungmetallhalt. Det vore bra om särskilt konsumenterna skulle fästa uppmärksamhet vid det, att det dagliga intaget inte överstiger mängderna i de givna anvisningarna om en säker användning, även om oljefrön numera också används för olika ändamål (som tillbehör till sallader, vid bakning osv.). Man vet också att det i frön från oljeväxter också kan förekomma eventuella andra skadliga ämnen, såsom mögeltoxiner. Genom att följa de givna anvisningarna om en säker användning behöver konsumenten inte heller oroa sig för att få för stora intag av dessa föreningar. I anvisningarna om en säker användning ingår också en rekommendation om att oljefrön ska användas så att sorterna varieras. Det är lätt att genomföra till exempel så, att man använder förblandningar. Det kan vara skäl att ytterligare precisera anvisningarna om en säker användning som nu preciserats efter en eventuell vetenskaplig riskvärdering, som i samband med denna undersökning inte gjordes.

Trots de givna anvisningarna om en säker användning visar resultaten som fåtts under projektet att man enkom med hjälp av dem inte helt kan försäkra sig om att användningen av oljefrön är säker för konsumenterna om skadeverkningarna på lång sikt beaktas. Av den orsaken har livsmedelsföretagarna skäl att vidta egna riskhanteringsåtgärder i avsikt att säkerställa livsmedelssäkerheten. Resultaten visar att de livsmedelsföretagare som idkar verksamhet som hänför sig till oljefrön (såsom odling, förpackning, införsel, distribution, användning) har skäl att i sin egenkontroll också beakta tungmetallerna (särskilt nickel och kadmium). Med hjälp av egenkontrollen bör man försäkra sig om att livsmedlen som släpps ut på marknaden är säkra beaktande också eventuella skadeverkningar på lång sikt.

Under projektet erhölls rikliga mängder ny, på mätningar baserad information om oljefrönas sammansättning. De erhållna resultaten kommer att komplettera den nationella databanken om livsmedlens sammansättning Fineli, i vilken de tidigare resultaten för oljefrönas del till stor del varit beräknade. De nya analysresultaten preciserar och kompletterar informationen om fröna i Fineli. I denna rapport har de erhållna resultaten jämförts med de tidigare värdena i Fineli och mellan dem konstaterades tydliga avvikelser.