Projektet salmonella och listeria i skivade ostar 2015–2016

Åren 2015–2016 genomförs det riksomfattande projektet ”Salmonella och Listeria monocytogenes i skivade ostar” som hänför sig till patogener som orsakar matförgiftning. I projektet kartläggs förekomsten av bakterien L. monocytogenes och Salmonella sp.
i förpackade skivade ostar. Skivade ostar saluhålls och serveras allmänt och utbudet består av såväl inhemska som utländska produkter. Skivningen som ingår i tillverkningsprocessen ökar risken att produkten efterkontamineras.

För listerians del utgör projektet som körs i gång en fortsättning på en tidigare år 2010 gjord kartläggning av förekomsten av listeria i produkter (kött- och fiskprodukter, ostar) avsedda att ätas som sådana och på ett åren 2012–2014 genomfört listeriaprojekt, i vilket man analyserade charkvaror. Syftet med projekten är att utreda om dessa livsmedel spelar någon roll som källa till inhemska listeriainfektioner.

För salmonellans del utgör projektet som körs i gång en fortsättning på ett åren 2010–2011 genomfört projekt, i vilket man undersökte förekomsten av salmonella i grönsaker. Med dessa projektet samlar man in information för intagsbedömningar, utgående från vilka man bl.a. får en helhetsbedömning av risken för salmonella i livsmedlen i Finland. Med tanke på intags- och riskbedömningen är det viktigt att också påvisa vilka produktkategorier som inte spelar någon roll som smittkällor.

I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras till livsmedelstillsynsmyndigheterna riktade anvisning 10502 "Mikrobiologisk provtagning och analys av livsmedel" rekommenderas att tillsynsmyndigheternas provtagning inriktas på väl planerade patogenprojekt.

De kommunala livsmedelstillsynsenheterna ombes genomföra projektet inom sitt område och inrapportera resultaten till Evira. Evira svarar för planeringen av projektet och för inrapporteringen på riksplanet. Evira svarar inte för kostnaderna som hänför sig till provtagningen, analyserna eller inrapporteringarna från kommunerna. Provtagningsperioden börjar i juli 2015 och fortsätter åtminstone till utgången av år 2016. En kommun kan för sin del genomföra projektet också under en kortare tid än det. Varje enskilt resultat ger värdefull information med tanke på projektet.

Prover tas i jämn takt under provtagningsperioden. Som prov tas inhemska och utländska förpackade skivade ostar i detaljhandeln. 

Individuellt förpackade smältostskivor ingår inte i projektet.Om varje prov samlas in den information som framgår av den bifogade provtagnings- och inrapporteringsblanketten.

I högra marginalens länkar finns av Evira beredda detaljerade anvisningar till tillsynsmyndigheterna om provtagningen och till laboratorierna som godkänts för analys av myndighetsprover om analyseringen av proverna. De färdiga analysresultaten som hänför sig till projektet och bakgrundsinformationen som hänför sig till proverna ska sändas till Evira på en med tanke på projektet framtagen elektronisk webropol-inrapporteringsblankett https://www.webropolsurveys.com/S/06F2E7000606A01A.par För varje produktprov fylls i en egen blankett. Vi önskar att rapporter levereras in allt efter som resultat färdigställs. Alla resultat ska vara inrapporterade senast vid utgången av februari 2017.

Tillsynsmyndigheterna ombes säkerställa att det analyserande laboratoriet sänder in de isolerade L. monocytogenes- och salmonellastammarna till Evira för fortsatta undersökningar.

Om L. monocytogenes eller salmonella konstateras i ett prov, ombes tillsynsmyndigheten som tagit provet informera tillsynsmyndigheten på den ort där produkten tillverkats om saken. Om det rör sig om en produkt som tillverkats utomlands, ber vi att Evira informeras om det positiva resultatet på adressen HYGInyhteinen /files/images-archived/at-merkki.gif : 0Kb evira.fi.

Mer information ger: Elina Leinonen, elina.leinonen /files/images-archived/at-merkki.gif : 0Kb evira.fi, tfn 050,373 2074; Annika Pihlajasaari, annika.pihlajasaari /files/images/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, tfn 040 351 6884.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS