Samnordiskt projekt för tillsyn över förpackningsmaterial i plast 2014

Rapport om resultaten av kontrollerna i Finland, (pdf), (på finska)

Finland deltog 2014 i det samnordiska projektet för tillsyn över förpackningsmaterial i plast tillsammans med Norge, Sverige, Island och Danmark och Färöarna.

I Finland deltogs mycket aktivt i projektet, eftersom vårt lands andel av den sammanlagda mängden samnordiska kontroller var betydande: 40 procent av de kontrollerade företagen var finska och 41 procent av de kontrollerade produkterna var finska.

Utgående från detta tillsynssampel kan man se att handlingarna som påvisar överensstämmelsen med kraven i företagen var väl tillgängliga för 97 procent av produkterna, men de varierade stort till sin kvalitet. Något under hälften (45 %) av handlingarna innehöll tillräcklig information med tanke på livsmedelssäkerheten (bedömningen ”bra”). Däremot gav 55 procent av de kontrollerade handlingarna inte tillräcklig information i förhållande till kraven (bedömningen ”delvis” eller ”dålig”). 

Av resultaten framgår också att plastbranschföretagarnas kännedom om lagstiftningen i Finland låg på samma nivå som i de övriga nordiska länderna, men livsmedelsbranschföretagarnas kännedom om lagstiftningen var enligt detta sampel däremot något bättre än i de övriga länderna. I projektet kontrollerades också företagens system för spårning av förpackningsmaterialen. De kontrollerade företagen hade i regel ett spårningssystem. Resultaten visade ändå att intyget som gavs om material inte alltid innehöll så exakta specificeringsuppgifter att det skulle ha uppstått ett tydligt samband mellan intyget och det material, som intyget skulle representera. 

Två tredjedelar av tillsynsmyndigheterna som deltog i projektet var av den åsikten, att projektet mycket eller måttligt förbättrade deras kännedom om lagstiftningen och deras tillsynskompetens. Konsultationsstödet som Evira erbjöd fick extra beröm. Enligt alla företagare som kommit med respons hade projektet också måttligt eller i någon mån förbättrat deras kunskaper om livsmedelskontaktmaterial.

Syftet med projektet var att öka myndigheternas know-how inom tillsynen över förpackningsmaterial och andra livsmedelskontaktmaterial, ett av de mest utmanande tillsynsområdena inom livsmedelssäkerheten. Ett syfte med projektet var också att ge företagarna inom såväl plast- som livsmedelsbranschen information som hänför sig till hanteringen av materialens livsmedelssäkerhet. Utgångspunkten för säkerhetskraven är att begränsa mängden kemikalier som migrerar från materialen till livsmedlen till ett minimum och så skydda människor mot för stor kemikaliebelastning.

Under projektet utförde de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna inom sina områden och Eviras besiktningsveterinärer jämte tullaboratoriet kontroller av plastförpackningarnas förklaringar om överensstämmelse (Declaration of compliance, DoC) enligt samnordiskt utarbetade riktlinjer i företag i såväl plast- som livsmedelsbranschen. Förklaringen om överensstämmelse är en handling som lagstiftningen kräver och som påvisar att plastmaterialet är säkert och livsmedelsdugligt.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER