Bekämpning av listeria i fiskanläggningar (ett gemensamt projekt)

Kartläggning av riskfaktorer och kontroll av Listeria monocytogena i fiskindustrin

 Listeria monocytogenes kan via livsmedel orsaka sjukdomen listerios. Vakuumförpackade kallrökta och gravade fiskeriprodukter anses vara bland de viktigaste smittkällorna i Finland.

Det gemensamma forskningsprojektet vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet, Evira och universiteten vid Zürich och Montreal hade som syfte att kartlägga hur listeriakontrollen förverkligas i fiskanläggningar och förbättra möjligheterna att förhindra att produktionsmiljön och produkterna kontamineras med L. monocytogenes. I projektet bedömdes förutsättningarna för fiskanläggningar att kontrollera listeria och hur man kunde förbättra förebyggande åtgärder och tillsynens effektivitet.

Många L. monocytogenes-stammar kan växa i livsmedel, oberoende av till exempel saltning och kylförvaring. I forskningsprojektet konstaterades att flera stammar växer bra också i sura, alkaliska och varma stressförhållanden. Motståndskraft mot desinfektionsmedlet bensalkoniumklorid förekom hos en tiondel av de testade stammarna. Listeriabekämpning måste baseras på flera faktorer som samtidigt hindrar kontaminering och bakterietillväxt. Det är viktigt att säkerställa god produktionshygien och rengöringsmetoder som tar i beaktande koncentrationerna av rengörings- och desinfektionsmedel och tillräckligt höga tvätttemperaturer.

 Bland annat följande saker i anläggningen kan öka risken för förekomst av listeria i produkter:

 •  Ett stort antal maskiner; följande kan vara speciellt problematiska: skivningsmaskin, skinnborttagningsmaskin, maskiner för huvudkapning och avlägsnande av ben.  
 • Det görs inte mellantvätt och intensifierad tvätt av maskinerna.
 • Intensifierad tvätt av produktionsutrymmen görs sällan.
 • Personalen rör sig under arbetsdagen från lägre hygiennivåer till högre.
 • Tillsynen har konstaterat upprepade missförhållanden inom viktiga verksamhetsområden, såsom rengöring, produktionshygien och underhåll, men missförhållandena leder inte till tillsynsåtgärder

 

Det är möjligt att minska förekomsten av listeria i fiskprodukter och fiskanläggningar genom att intensifiera åtgärderna

Åtgärder som skall vidtas i anläggningar:

 • Mellanrengöring görs åtminstone på skivnings- och skinnborttagningsmaskin. Mellanrengöring med desinfektion är effektivare än utan desinfektion. Mellanrengöring enbart med vattensköljning hindrar inte nödvändigtvis alls listeria.
 • Inget vattenstänk under produktionen.
 • Regelbunden intensifierad rengöring av all produktionsmaskiner utförs, då maskinernas delar öppnas mera än de vanligen öppnas.
 • En mer noggrann intensifierad rengöring av produktionsutrymmena utförs flera gånger om året.
 • Personalens passage från ett lägre hygienområde till ett högre förhindras genom tidsmässiga eller strukturella arrangemang.

 

Tillsynsåtgärder:

 • Var uppmärksam på ovannämnda åtgärder och på noggrann tillsyn över produktionsmaskinernas renhet.
 • Intensifiera kontrollen av att missförhållanden gällande produktionsmaskiner korrigeras.
 • Kräv alltid åtgärder vid missförhållanden och kontrollera genomförandet effektivt.
 • Rikta inspektioner särskilt till anläggningar med ett stort antal produktionsmaskiner och/eller med maskiner där det ofta förekommer missförhållanden.

Mer information om projektet: Mariella Aalto-Araneda (mariella.aalto [at] helsinki.fi)