Försäljning av livsmedel på internet

Försäljning av livsmedel via en webbutik på internet kallas distansförsäljning. Med distansförsäljning avses försäljning med hjälp av teknik för distanskommunikation. Teknik för distanskommunikation är teknik som, utan att leverantören och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, kan användas för ingående av ett avtal mellan dessa parter. Telefon- och postorderförsäljning är också distansförsäljning. (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 2, stycke 1.u)

Ansvar och skyldigheter som företagare som idkar distansförsäljning har

En företagare som idkar distansförsäljning har samma ansvar och skyldigheter som alla andra företagare som idkar detaljhandel. Det finns inga undantag.

Livsmedels- och foderföretagare på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan ska i de företag de har ansvar för se till att livsmedel och foder uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska kontrollera att dessa krav uppfylls. (Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002, artikel 17, stycke 1) 

En företagare som idkar distansförsäljning ska omfattas av livsmedelstillsynen. Företagaren ska lämna en anmälan om livsmedelslokal om sin verksamhet till livsmedelstillsynsmyndigheten i sin egen hemkommun. Om företagaren breddar sin verksamhet genom att börja sälja produkter via en webbutik på internet, ska han om detta lämna en anmälan till kommunen om väsentlig ändring av verksamheten. De kommunala myndigheternas kontaktuppgifter finner du här.

Information som ska tillhandahållas om ett livsmedel i samband med distansförsäljning

Vid distansförsäljning av ett livsmedel måste konsumenten tillhandahållas så gott som samma obligatoriska information om livsmedlet som om produkter som saluhålls via en sedvanlig försäljningskanal med undantag för information som växlar såsom partiidentifikationen och minsta hållbarhetstiden eller sista förbrukningstidpunkten. Informationen ska vara tillgänglig på finska och svenska innan köpbeslutet fattas utan extra kostnader.All obligatorisk information, också informationen om minsta hållbarhetstiden eller sista förbrukningstidpunkten ska vara tillgänglig vid leveranstidpunkten.  (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 14).

För informationen som tillhandahålls vid distansförsäljning svarar den som äger webbplatsen. Den ska säkerställa att livsmedelsinformationen är tillgänglig för konsumenten och att den är korrekt. Konsumenten får inte vilseledas och man får inte påstå att en produkt har sådana egenskaper som den inte har. Endast godkända närings- och hälsopåståenden får framföras.

För märkningarna på den egentliga förpackningen och för att dessa märkningar är korrekta svarar den företagare, under vilkens namn livsmedlet saluhålls. Livsmedelsföretagare som inte påverkar livsmedelsinformationen får ändå inte tillhandahålla sådana livsmedel, som de, utgående från den information som de besitter i egenskap av fackmän, vet eller förmodar strider mot livsmedelslagstiftningen.   (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 8).

 

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS

 

MER OM DETTA PÅ ANDRA WEBBPLATSER