Frågor och svar

Bekanta dig med frågor och svar

Evira skickas årligen en hel del frågor av allmänt intresse. Bekanta dig därför först med frågor och svar. Svaret kan hittas lätt.
Tillsyn

Tillsyn

Evira leder, styr och utvecklar tillsynen över livsmedel och produkter som används i primärproduktionen inom jordbruket. Målet är en effektfull, effektiv, enhetlig och riskbaserat inriktad tillsyn utmed hela livsmedelskedjan.
Laboratorieverksamhet

Laboratorieverksamhet

Eviras laboratoriers verksamhetsfält ingår laboratoriediagnostik av djursjukdomar och analytik som hänför sig till livsmedlens säkerhet och laboratorieundersökningar som hänför sig till fodrens, gödselmedlens och utsädets säkerhet och kvalitet.
Riktlinjer för Eviras vetenskapliga forskning

Riktlinjer för Eviras vetenskapliga forskning

Vetenskaplig forskning har samhällelig inverkan. Eviras vetenskapliga forskningsresultat används i riktlinjerna för livsmedelssäkerhet och djurvälfärd i samband med att utveckla lagstiftningsarbete och kontroll.
Riskvärdering

Riskvärdering

Riskvärdering är en vetenskaplig process som består av bestämning av faror, beskrivning av faror, bedömning av exponeringen och beskrivning av risken.
Veterinärtjänsten

Veterinärtjänsten

I Finland får endast legitimerade veterinärer vara verksamma inom yrket. Dessutom kan veterinärmedicinska studerande och veterinärer från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som har ett temporärt tillstånd för utövande av veterinäryrket, vara verksamma som veterinärer.