Laboratorier godkända av Evira

Laboratorier godkända av Evira internationellt pålitliga

Laboratorier som är godkända av Evira är utvärda för internationellt accepterade kriterier. Evaluerade laboratorier har visat sin kompetens och tillförlitligheten av resultaten.
Publikationer

Bekanta dig med Eviras publikationer

Evira publicerar årligen flera studier och rapporter om livsmedel samt djurs och växters hälsa och välbefinnande. De flesta av dessa kan laddas ner gratis.

Tillsyn

Evira leder, styr och utvecklar tillsynen över livsmedel och produkter som används i primärproduktionen inom jordbruket. Målet är en effektfull, effektiv, enhetlig och riskbaserat inriktad tillsyn utmed hela livsmedelskedjan.

Laboratorieverksamhet

Eviras laboratoriers verksamhetsfält ingår laboratoriediagnostik av djursjukdomar och analytik som hänför sig till livsmedlens säkerhet och laboratorieundersökningar som hänför sig till fodrens, gödselmedlens och utsädets säkerhet och kvalitet.
Riktlinjer för Eviras vetenskapliga forskning

Riktlinjer för Eviras vetenskapliga forskning

Vetenskaplig forskning har samhällelig inverkan. Eviras vetenskapliga forskningsresultat används i riktlinjerna för livsmedelssäkerhet och djurvälfärd i samband med att utveckla lagstiftningsarbete och kontroll.

Riskvärdering

Riskvärdering är en vetenskaplig process som består av bestämning av faror, beskrivning av faror, bedömning av exponeringen och beskrivning av risken.