Samarbetspartners

Evira samarbetar mångsidigt med många olika myndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket Evira verkar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och samarbetar med många inhemska och utländska myndigheter.

Laboratorietjänster

Eviras laboratoriers verksamhetsfält ingår laboratoriediagnostik av djursjukdomar och analytik som hänför sig till livsmedlens säkerhet och laboratorieundersökningar som hänför sig till fodrens, gödselmedlens och utsädets säkerhet och kvalitet.

Tillsyn

Evira leder, styr och utvecklar tillsynen över livsmedel och produkter som används i primärproduktionen inom jordbruket. Målet är en effektfull, effektiv, enhetlig och riskbaserat inriktad tillsyn utmed hela livsmedelskedjan.

Vetenskaplig forskning

Eviras forskningsresultat utnyttjas vid inriktning av kontroller, beredning av regelverk samt utveckling av jordbruk och livsmedelsindustrin, och för att förbättra djurens välfärd.

Riskvärdering

Riskvärdering är en vetenskaplig process som består av bestämning av faror, beskrivning av faror, bedömning av exponeringen och beskrivning av risken.