Veterinärens skyldigheter

Veterinären gör anmälan till tillsynsmyndigheten om dålig behandling av djur

Veterinären kan i sitt arbete hamna i situationer som väcker misstankar om att djuret kan ha behandlats dålig. Enligt lagen är veterinären skyldig att anmäla sina misstankar till tillsynsmyndigheten.

Laboratorietjänster

Eviras laboratoriers verksamhetsfält ingår laboratoriediagnostik av djursjukdomar och analytik som hänför sig till livsmedlens säkerhet och laboratorieundersökningar som hänför sig till fodrens, gödselmedlens och utsädets säkerhet och kvalitet.

Tillsyn

Evira leder, styr och utvecklar tillsynen över livsmedel och produkter som används i primärproduktionen inom jordbruket. Målet är en effektfull, effektiv, enhetlig och riskbaserat inriktad tillsyn utmed hela livsmedelskedjan.

Vetenskaplig forskning

Eviras forskningsresultat utnyttjas vid inriktning av kontroller, beredning av regelverk samt utveckling av jordbruk och livsmedelsindustrin, och för att förbättra djurens välfärd.

Riskvärdering

Riskvärdering är en vetenskaplig process som består av bestämning av faror, beskrivning av faror, bedömning av exponeringen och beskrivning av risken.