Disputation: Campylobacter coli och Campylobacter upsaliensis bakteriernas antibiotikaresistens och resistensmekanism med särskild fokus på streptomycin

30.5.2016 09:30

I avhandlingen undersöktes antibiotikaresistensmekanismerna hos campylobacter som isolerats från svin och hundar. Ett särskilt undersökningsobjekt var resistensen mot streptomycin, eftersom den just inte undersökts hos campylobacter, fastän man utgående från tidigare undersökningar vet att streptomycinresistens är allmänt hos vissa campylobacterarter. Man utredde också fluorokinolon- och makrolidresistensmekanismerna och förekomsten av antibiotikaresistens hos Campylobacter upsaliensis bakterier som isolerats från hundar.

VML Satu Olkkola som arbetar vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för livsmedels-och fodermikrobiologi disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakultetens avdelning för livsmedelshygien och miljöhälsa.

Disputationen sker fredagen den 3 juli 2016 klockan 12.00 i EE-huset, salen Walter, Agnes Sjöbergs gata 2, Helsingfors Vik.

Svenskspråkigt sammandrag av doktorsavhandlingen Antimicrobial Resistance and Its Mechanisms among Campylobacter coli and Campylobacter upsaliensis with a Special Focus on Streptomycin.

Disputationen sker på engelska.

Mer information:

specialforskare Satu Olkkola, tfn 040 489 3456

Teman: