Eviras fisksjukdomsforskning stöder blå bioekonomi

9.3.2016

<p>Ny teknik inom fiskodlingen, såsom recirkulationsodling och berikad odlingsmiljö ställer fiskhälsovården inför nya utmaningar. Livsmedelssäkerhetsverket Eviras fisksjukdomsforskning stöder blå bioekonomi, eftersom den ger nödvändiga forskningsrön om fisksjukdomsalstrarnas beteende i finländska förhållanden. Blå bioekonomi omfattar i det stora hela alla reserver som hänför sig till vatten och vattendrag.</p>

Det långvarigt svala vädret sommaren 2015 höll temperaturerna i vattendragen idealiska för fiskodling i Finland. Det visar sig särskilt i de små mängderna sjukdomsfall orsakade av bakterier.

”Det goda läget i fråga om bakteriesjukdomar visade sig särskilt i förbrukningen av antibiotikafoder som var mycket blygsam”, säger forskare Satu Viljamaa-Dirks på forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa.

Virussjukdomarna kräver vaksamhet

Infektiös pankreasnekros IPN (Infectious Pancreatic Necrosis) är ett gott exempel på en sjukdom som snabbt blir allmännare, då bekämpningsåtgärderna upphör. Viruset isolerades år 2015 hela 25 gånger, då isoleringar för några år sedan i allmänhet gjordes i färre än tio anläggningar.

”Vilka vägar sjukdomen spritt sig till inlandet har inte kunnat utredas. Det är mycket möjligt och rentav sannolikt, att samma vägar ännu existerar och risken att yngelproduktionsanläggningarna drabbas av aggressivare sjukdomsalstrare är stor”, säger Viljamaa-Dirks.

Fisksjukdomsforskningen effektiv och tillförlitlig

För påvisande av sjukdomsalstrare hos fisk har det tagits fram en hel del PCR- eller polymeraskedjereaktionsmetoder. Metoderna utgör molekylbiologiska redskap, med vilkas hjälp man kan påvisa om provet som undersöks innehåller sjukdomsalstrare såsom virus, svampar eller parasiter.

”PCR-metoder har delvis trängt undan mer traditionella metoder, såsom metoder att odla virus och bakterier. Fördelen med dem är att de är snabba och exakta. Med metoderna kan också påvisas sådana sjukdomsalstrare, som det är svårt eller omöjligt att odla”, säger specialforskare, FD Riikka Holopainen på forskningsenheten för djursjukdomsvirologi.

PCR-metoder utnyttjas också vid uppföljning av sjukdomar eller då man vill påvisa att en viss sjukdom inte förekommer i finländska förhållanden.

Hållbar fiskproduktion med hjälp av recirculationsodling

Värdet på matfisken som införs till Finland överstiger redan 300 miljoner euro om året.  På den allt större efterfrågan kan man snabbast svara med produktion av odlad fisk som också utgör ett av de hållbaraste sätten att producera protein av animaliskt ursprung.

Vid recirkulationsodling förbrukas endast en bråkdel av den mängd vatten som förbrukas med traditionell odlingsteknik.

”Viktiga faktorer med tanke på fiskhälsan är att metoden ger möjlighet att reglera miljöförhållandena såsom en möjlighet att rengöra och desinficera vattnet och en möjlighet att på ett effektivt sätt följa upp och hantera kvaliteten och temperaturen på vattnet. Utmanande vid recirkulationsodling är bland annat att fisktätheten är hög och tillväxten snabb och kontinuerlig”, säger forskare Anna Maria Eriksson-Kallio på forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa.

Berikad miljö kan minska de odlade fiskarnas mottaglighet för smittsamma sjukdomar             

Syftet med berikad miljö är att ge odlade fiskar en uppväxtmiljö, som efterliknar den variation i förhållandena som naturen bjuder på.

”Som bäst kan man påverka det hur fiskarna klarar sig i naturen efter utplanteringen. Det har också erhållits antydningar om att man genom att öka mängden skyddsplatser i bassängerna och variera till exempel vattenflödet, vattennivån och flödesriktningen kan påverka fiskarnas välmående. Då välmågan ökar, minskar vårdbehovet och fiskdödligheten som sjukdomar medför”, säger FD, docent Päivi Rintamäki på universitetet i Uleåborg.

Forskarna och företagarna i fiskbranschen samlas på den årliga Fiskhälsodagen som Evira och Finlands Yrkesfiskarförbund arrangerar i samband med evenemanget Fiskveckan den 11 mars 2016 i Helsingfors.

Läs mer

Eviras fisksjukdomsundersökningar

Eviras pressmeddelande och recirkulationsodling 30.1.2015

Stimulerande fiskodlingsförhållanden, pressmeddelande från universitetet i Jyväskylä 11/2015  (på finska)

Blå bioekonomi

Bioekonomi i korthet

Mer information:
sektionschef Perttu Koski, tfn 040 569 4541

 

Teman: