Intaget av nitrit varierar enligt åldersgrupp

9.2.2016

<p>Exponeringen för nitrit bland vuxna finländare ligger klart under det godkända dagliga intaget, men det finns skillnader mellan olika åldersgrupper och mellan könen. Småbarns intag av nitrit överskrids däremot lätt, för en del finländska barn äter köttprodukter såsom korv som används vid matlagning ofta och i stora mängder. Ett stort intag av nitrat anses eventuellt orsaka hälsorisker, såsom försämring av syretransportförmågan. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gjort en internationellt intressant riskvärderingsundersökning av finländska barns och vuxnas intag av nitrit.</p>

Nitrit samlas i kroppen via livsmedel som innehåller nitrat, såsom grönsaker. I köttprodukter används det även som det är för att förhindra tillväxt av bakterier som förorsakar matförgiftningar.

De användningar och de maximala mängder av nitrit som tillåts grundar sig på EU:s lagstiftning om tillsatser. Enligt denna får nitrit tillsättas i köttprodukter i regel högst 150 milligram per kilo. Mängden nitrit som används i Finland är vanligen 80 - 120 milligram per kilo.

”Den nitrit som finns på tallriken kommer till största delen från tillsatser. Bland korvens vänner överskrider intaget av nitrit lätt det godkända dagliga intaget”, säger specialforskare, FD, docent Johanna Suomi på forskningsenheten för riskvärdering.

Intaget av nitrit är som störst i medelåldern. Senast vid pensionsåldern minskar den och blir lägre än exponeringen hos 25-åringar.

Det genomsnittliga intaget av nitrit bland finländska män i åldern 25 - 74 är cirka 40 procent större än bland kvinnor i samma ålder.

Nitrit behövs som tillsats

Nitrit tillsätts i köttprodukter för att förhindra tillväxt av bakterier som förorsakar matförgiftningar, i synnerhet Clostridium botulinum, och för att bevara köttets röda färg. Om nitrit har tillsatts vid tillverkningen, anges detta i ingrediensförteckningen.

”Om halterna av nitrit sänks från nuvarande nivå, måste hygienkraven och kontrollen av kylkedjan effektiveras”, säger Suomi.

Den mängd nitrit som samlas i kroppen av råa grönsaker och frukter är inte bekymmersam.  Om tillredda grönsaker, till exempel spenat, förvaras på fel sätt kan detta leda till att nitratet i grönsakerna förvandlas till nitrit redan innan de äts. I värsta fall kan följderna vara ett förgiftningstillstånd.

Det tillåtna intaget av nitrit är noggrant beräknat

Evira, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Statens näringsdelegation (VRN) gav 2013 rekommendationer om användningen av korvar, knackkorvar och charkvaror för barn under skolåldern.

Rekommendationerna baserar sig på resultat som man har nått med en beräkningsmodell som utvecklats vid forskningsenheten för riskvärdering vid Evira. Med hjälp av beräkningsmodellen fastställdes storleken på veckoransoner av olika köttprodukter, så att exponeringen för nitrit bland barn av olika storlek skulle vara högst det godkända dagliga intaget. I rekommendationerna har man emellertid utöver nitrithalten beaktat mängden salt och hårt fett i korvar, och därför är de en aning strängare än vad rekommendationer som enbart baserar sig på mängden nitrit skulle vara. 

”Nitritexponeringen räknades ut genom att kombinera uppgifterna om halterna med uppgifterna om intag av mat i den åldersgrupp som undersöks med ett beräkningsprogram som utnyttjar
Monte Carlo-principen. MCRA-programmet gör utgående från det material som matas in i det sannolikhetsbaserade bedömningar av exponeringens omfattning och en bedömning av osäkerhet”, säger specialforskare, FD, docent Jukka Ranta på forskningsenheten för riskvärdering.

Nitrithalten i köttprodukterna fastställdes med laboratoriemetoden kapillärelektrofores. Det är en snabb analysmetod som kräver endast lite förbehandling av provet. I metoden som utvecklats för nitrat och nitrit kan man avskilja föreningar på dryga fem minuter.

Undersökningsresultaten har publicerats i en referensgranskad vetenskaplig tidning:
Suomi, J., Ranta, J., Tuominen, P., Putkonen, T., Bäckman, C., Ovaskainen, M.-L. Suvi M. Virtanen, Savela, K. Quantitative risk assessment on the dietary exposure of Finnish children and adults to nitrite. Food Additives & Contaminants 2016: Part A, 33:1, 41 - 53.

Artikeln baserar sig på riskvärderingsrapporten Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille (beskrivningen på svenska).

Läs mer
Användningen av korvar, knackkorvar och charkvaror i kosten för barn under skolåldern 

Information om nitrit

Närmare information:
specialforskare Johanna Suomi, tfn 040 822 5629
specialforskare Jukka Ranta, tfn 040 489 3374, Monte Carlo-beräkningsprincipen
forskare Christina Bäckman, tfn 050 413 8167, laboratoriemetoden

 

 

Teman: