Undersökningar av flodkräftvattnen grunden för produktiva kräftstammar

5.7.2016 08:18

Signalkräftan som klassificerats som en skadlig främmande art inskränker den inhemska flodkräftans levnadsmöjligheter, eftersom den sprider och upprätthåller kräftpesten. Livsmedelssäkerhetsverket Eviras laboratorieundersökningar utreder förutsättningarna för utplanteringar av flodkräftan. Pesten av signalkräfttyp påträffas latent hos så gott som alla signalkräftstammar, men hos flodkräftan orsakar den alltid en sjukdom som leder till döden. Eftersom EU:s förordning om främmande arter numera förbjuder utplantering och odling av signalkräftor även i områden där signalkräftan redan förekommer, är flodkräftan det enda alternativet i skötseln av kräftvatten.

I Finland påträffas två olika kräftpester, flodkräfttypen och signalkräfttypen. Flodkräftan är även hotad av flodkräfttypens  kräftpest. Eftersom flodkräfttypen inte förintar alla smittade flodkräftor, kan sjukdomsbärare kvarstå i vattendraget. Då misslyckas återutplanteringen.

”För att återupplivningen av flodkräftstammen ska lyckas, måste man säkerställa att latent kräftpest inte kvarstår i vattendraget. Det sker med provkräftfiske och sumpningsprov dvs. så, att man håller flodkräftgrupper i sumpar under uppföljning och testar dem angående kräftpest”, säger forskare Satu Viljamaa-Dirks på Evira.

Laboratorieundersökningar avslöjar kräftpesten
”Parasitsvampen Aphanomyces astaci som orsakar kräftpest lever i kräftans skal. Med de nuvarande DNA-analysmetoderna kan redan en liten mängd kräftpest konstateras direkt av kräftans skal. Ofta är det också möjligt att fastställa kräftpestens typ”, säger Viljamaa-Dirks.

Kräftpestundersökningarna görs vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio. Bestämningarna av sjukdomsfall hos vilda djur är avgiftsfria, men undersökningarna som hänför sig till utplanteringar är däremot avgiftsbelagda. Vid planering av sumpningsprov lönar det sig att kontakta Evira redan i ett tidigt stadium.

I östra och norra Finland är flodkräftan den dominerande arten, medan man i södra Finland åter oftast fångar i Finland införda signalkräftor. Det är tillåtet att fånga och sälja och köpa signalkräftor.

Läs mer
Kräftpest 
Om signalkräftan 
OIE referenslaboratoriet för kräftpest 
Främmande arter i den finska naturen 


Mer information:
forskare Satu Viljamaa-Dirks, kräftpestexpert (ansvarig expert i  Världsorganisationens för djurhälsa OIE:s referenslaboratorium) tfn 044 7201469

Teman: