Cellskador orsakade av det i inhemsk spannmål förekommande rödmögeltoxinet enniatin

13.2.2017 08:46

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har slutfört en undersökning av Fusarium rödmögeltoxin enniatins skadeverkningar. Enniatinet, som förekommer i låga halter i inhemsk spannmål, toxicitet och inverkan undersöktes på cellnivå. Resultaten visade att enniatinet stör cellernas energiproduktion och celldelning. Det är trots allt osannolikt att låga halter skulle orsaka akut toxicitet i människor eller i produktionsdjur.

Redan låga doser av enniatin B påverkade cellernas energiproduktion, genom att drastiskt minska cellernas adenosintrifosfat (ATP) konsentration, som är cellens huvudsakliga energiform och produceras av mitokondrier i cellen med hjälp av cellandning. Undersökningar på gennivå visade också ett tydligt samband med cellernas energiproduktion.

"I undersökningen studerades enniatinets inverkan på cellernas energiproduktion, tillväxt, celldelning och celldöd, med hjälp av musens Balb 3T3 cellinje och människans HepG2 lever cellinje. Härtill undersöktes toksinets inverkningsmekanism med hjälp av genexpressionsförsök på rottans leverceller. Inverkningarna riktade sig speciellt på en del av cellandningens elektronstransportkedja – enzymkomplex I. Samtidigt minskade också cellernas tillväxt och celldelning betydligt och celldöd förekom i något större grad", säger forskare Martina Jonsson på Evira.

Fusarium rödmögelarter är allmänna växtpatogener och förekommer så gott som överallt i världen. Särskilt spannmålsväxterna är mottagliga för Fusarium-infektioner i Europa.

Fusarium mögeln orsakar ekonomisk förlust via odlingsväxt-infektioner och mögeltoxinproduktion. En del av toxinerna kan orsaka hälsoskador i människor och produktionsdjur, eftersom de kan skada tarmkanalen, immunsystemet och nervsystemet, och orsaka hormonstörningar och rentav cancer.

Mer information om undersökningsresultaten finns i publikationen
Jonsson, M., Jestoi, M., Anthoni, M., Welling, A., Loivamaa, I., Hallikainen, V., Kankainen, M., Lysoe, E., Koivisto, P., Peltonen, K.
Fusarium mycotoxin enniatin B: cytotoxic effects and changes in gene expression profile. Toxicology In Vitro 2016: 34, pp. 309 - 320.

Undersökningen har finansierats av Finlands Akademi.

Tilläggsinformation ger:
forskare Martina Jonsson, kemiska laboratorietjänster, främmande ämnen och rester, martina.jonsson@evira.fi

Teman: