Det finländska ranavirusets genom har utretts

4.4.2017 09:32

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har deltagit i en internationell undersökning där man undersökte genomet hos det ranavirus som i Finland påträffats hos gös, Sander lucioperca, och som hör till släktet Iridoviridae. Eftersom ranavirusen smittar fiskar, utgör de ett globalt hot mot såväl frilevande fiskar i naturen som mot odlade fiskar och därmed också mot fisknäringen. Sjukdomen smittar inte människan.

Utöver fiskar smittar ranavirusen groddjur och kräldjur som för sin del också kan vara smittbärare. Ranavirus har än så länge inte påträffats hos groddjur i Finland.

"Det i Finland från gös isolerade ranavirusets, pike-perch iridovirus PPIV, hela arvsmassa eller genom har nu utretts. PPIV isolerades ursprungligen från symptomfria fiskyngel. Resultaten som undersökningen gav antyder att viruset förmår smitta dvs. infektera flera värdarter. I tidigare undersökningar har man kunnat konstatera att viruset orsakar dödlighet i infektionsförsök som gjorts med gädda, Esox lucius, och vanlig groda, Rana temporaria, säger specialforskare, FD Riikka Holopainen på Evira.

Virus har påträffats på global nivå

Ranavirusen har orsakat massdöd bland groddjur runt om i världen. Ranavirusen kan utgöra ett hot mot groddjuren också i Norden. Undersökningen visade att PPIV-viruset hos finländsk gös är nära besläktat med de ranavirus som i Europa och Kina isolerats från groddjur. Utredningen av virusets genom ger mer information om virusets egenskaper och eventuella sjukdomsalstringsförmåga.

Ranaviruset har orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet bland fiskar och groddjur bl.a. i Australien, Asien och USA. I Europa har ranaviruset påträffats hos groddjur i Storbritannien, Italien, Kroatien, Danmark, Spanien, Nederländerna, Schweiz och Tyskland.

I anslutning till ranavirusundersökningen samlade Evira sommaren 2008 in observationer om dödligheten bland frilevande grodor i naturen i samarbete med experter på Naturhistoriska centralmuseet. Resultaten som då erhölls tyder på att de finländska grodorna fortsättningsvis är fria från sjukdomen.

Mer information om projektet:
Nya iridovirussjukdomar ett växande hot mot de frilevande fiskarna och de vattenekologiska systemen i Europa (RANA).

Undersökningen gjordes i form av ett samarbete mellan Evira, forskare på universitetet i Florida och det internationella ranaviruskonsortiet Global Ranavirus Consortium.

Mer detaljerade resultat av undersökningen kan läsas i den refereegranskade publikationen:
Holopainen, R., Subramaniam, K., Steckler, N.K., Claytor, S.C., Ariel, E., Waltzek, T.B.
Genomic Sequence of a Ranavirus Isolated from Pike-Perch Sander lucioperca.
Genome Announcements 2016: Vol. 4, No. 6. 

Läs mer:
Global Ranavirus Consortium

Mer information:
specialforskare Riikka Holopainen, virologi, tfn 050 4393974

 

Teman: