En lönsam fiskodling bygger på att smittsamma sjukdomar förebyggs

20.3.2017 08:49

Den årliga Fiskhälsodagen som Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar ger en god överblick över fisksjukdomsläget i Finland och metoderna att bekämpa eller helt förhindra att sjukdomar sprider sig. Biosäkerheten, i detta sammanhang sjukdomsskydd, avser att minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland såväl odlade som vilda fiskar i naturen. I fiskodlingen utgör vattenmiljön en egen särskild utmaning för kontrollen över sjukdomar.

"De centrala biosäkerhetsriskerna i fiskodlingen hänför sig till förflyttningar och transporter av levande fiskar eller fiskrom mellan anläggningarna och från ett vattenområde till ett annat. I moderfiskanläggningarna som upprätthåller naturliga fiskstammar måste man vara särskilt omsorgsfull i säkerställandet av de i naturen fångade moderfiskarnas och den till anläggningen förflyttade fiskrommens hälsostatus", säger Risto Kannel, expert på vattenodling på Naturresursinstitutet.

Eviras fisksjukdomsforskning främjar biosäkerheten

Anskaffningen av naturlig fiskrom är alltid förknippad med en skyldighet att undersöka moderfiskarna och det har Evira gett anvisningar om. Eviras undersökningar med tanke på fisksjukdomar omfattar såväl bakteriella som virala sjukdomar och också parasitundersökningar.

"Med tanke på djursjukdomarna som ska bekämpas med stöd av lagen har i lagstiftningen utarbetats åtgärdsregler. En del av dessa åtgärder regleras av EU-lagstiftningen, en del nationellt. Ansvaret för vidtagandet av åtgärderna har delats mellan dem som föder upp djuren, de kommunala veterinärerna, länsveterinärerna och Evira", säger överinspektör Hanna Kuukka-Anttila på Evira.

Fisksjukdomsläget år 2016 var gott. Redan för andra året på rad konstaterades inga fisksjukdomar som ska bekämpas med stöd av lagen.

"Den viktigaste sjukdomshändelsen bland frilevande fiskar år 2016 var redan för tredje året på rad den rikligt förekommande sårsjukan och dödligheten bland vandringslaxar i Torne älv. Det finns ingen enskild orsak till fenomenet, utan bakom ligger såväl skador som fiskeredskapen orsakat som nekrotiska förändringar i hudens ytskikt som man inte vet orsaken till. Kända virusinfektioner som orsakar sjukdom bland fiskar har inte konstaterats. Hos såriga havslaxar såväl i Torne älv som i de svenska laxälvarna har ändå påträffats tecken som är kännetecknande bland annat för herpes- och iridovirus", säger forskare Anna Maria Eriksson-Kallio på Evira.

Bekämpningen av fisksjukdomar har fungerat väl

Förhindrandet av att smittor kommer in i landet har i årtionden utgjort hörnstenen i den finländska fisksjukdomsbekämpningen. Virussjukdomar som orsakar stor dödlighet har aldrig påträffats i insjövattnen.

"Bekämpningen av sjukdomar har fungerat rätt väl, men rum för förbättringar finns. Ett strängare upprätthållande av biosäkerheten kunde kanske ha förhindrat att viral hemorrhagisk septikemi, VHS, som särskilt förekommer bland regnbågsforell på bred front spred sig på Åland 2000 - 2001", säger specialforskare, VMD Perttu Koski på Evira.

Urvalsaveln en del av biosäkerheten

Urvalsavel hjälper fiskarna att bättre anpassa sig till sin uppväxtmiljö och därmed hålls också fiskarna bättre vid liv.

"Cirka 80 procent att regnbågsforellen som fötts upp i Finland har sina rötter i urvalsprogrammet JALO. Det är ett internationellt konkurrenskraftigt inhemskt urvalsprogram. Med hjälp av det säkerställer moderfiskbestånden självförsörjningen inom rom- och yngelproduktionen och minskar så risken för fisksjukdomar från utlandet", säger ledande forskare Antti Kause på Naturresursinstitutet.

Fiskhälsodagen som är avsedd för forskare och företagare i fiskbranschen hålls i Åbo 23.3.2017.

Läs mer:
Eviras fisksjukdomsforskning 

Mer information ger:
forskare Anna Maria Eriksson-Kallio, vilt- och vattendjurspatologi, tfn 050 439 2788

 

Teman: