Ett omfattande uppföljningsprogram spårar avmagringssjukan hos hjortdjur

29.11.2017 11:03


Finland deltar under ledning av Livsmedelssäkerhetsverket Evira i ett program för uppföljning av avmagringssjukan hos hjortdjur (chronic wasting disease, CWD). I programmet deltar sex EU-länder under åren 2018 – 2020. Avmagringssjukan hos hjortdjur är en dödlig sjukdom som orsakar degenerativa förändringar i hjärnan och som, om den sprider sig, kunde orsaka stora förluster för rennäringen. Möjligheterna att utnyttja vilt skulle också bli betydligt svårare. Av de i Finland förekommande arterna är förutom ren även älg, skogsren, vitsvanshjort och rådjur mottagliga för sjukdomen. Med hjälp av uppföljningsprogrammet utreds om sjukdomen förekommer inom EU-området. Sjukdomen har inte konstaterats smitta människan och inte heller andra husdjur på något naturligt sätt.

Sjukdomen har redan i årtionden förekommit i Nordamerika, men i Europa påvisades den för första gången på norska vildrenar och älgar år 2016.

"Sjukdomen tillhör gruppen prionsjukdomar som också kallas transmissibla spongiforma encefalopatier. Sjukdomen orsakas av prioner dvs. proteiner som antagit en felaktig form och som överlever i miljön i åratal och som det är svårt att förinta", säger specialforskare Sirkka-Liisa Korpenfelt på Eviras forskningsenhet för virologi.

Avmagringssjukan hos hjortdjur smittar från ett hjortdjur till ett annat via saliv, avföring och urin, men också via miljön som kontaminerats av ett djur som insjuknat i sjukdomen. Symptom på avmagringssjukan hos hjortdjur är förutom avmagring bland annat apati, balans- och rörelsestörningar och rikligt dreglande, ökat drickande och ökad urinering. Djuret drar sig undan från flocken och kan förhålla sig orädd till människan.

Samarbete ger resultat

I uppföljningsprogrammet är avsikten att undersöka såväl hägnade som frilevande hjortdjur. Man försöker få över ett år gamla hjortdjur som avlivats som sjuka eller som avlidit av sig självt för undersökning i hela landet. Uppföljningen gäller dock inte dovhjortar, eftersom arten anses motståndskraftig mot sjukdomen i fråga.

Från alla renbeteslagsområden samt från 45 utlottade jaktvårdsföreningars områden och från Åland bes också om över ett år gamla, i trafiken avlidna, av rovdjur dödade samt vid slakt kasserade hjortdjur som uppföljningsprov.

Närmare anvisningar har sents till renbeteslagen, de utvalda jaktvårdsföreningarna, jägarna på Åland, dem som håller hjortdjur i hägn och de kommunala veterinärerna.

Anvisningar om hur proverna sänds in finns också på Eviras webbplats

Kända prionsjukdomar utöver avmagringssjukan hos hjortdjur är BSE hos nötkreatur och scrapie som drabbar får och getter och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom som drabbar människan.

Läs mer:
Avmagringssjukan hos hjortdjur 

Mer information ger:
specialforskare Marja Isomursu (provtagning), tfn 040 512 1248
specialforskare Sirkka-Liisa Korpenfelt (laboratoriediagnostik), tfn 050 351 0308
överinspektör Hanna Kuukka-Anttila (uppföljningsprogrammet), tfn 040 351 3318