Evira utreder risker förknippade med införsel av hundar

15.5.2018 11:35

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för riskvärdering har inletts ett forskningsprojekt om risken som import av hundar orsakar människornas och djurens hälsa. Riskvärderingsundersökningen kartlägger läget med importerade hundar i Finland och de risker för finländarna och deras hundar som hundarna eventuellt för med sig. Projektets mål är att ta fram mer information såväl för myndigheterna, personerna som tar in importhundar som hundarnas ägare.

"Denna undersökning är verkligen nödvändig. I Finland har vi inte tillräckligt med landsspecifik information om importhundar och eventuella sjukdomsalstrare som de bär på. Eftersom det saknas undersökningsresultat om de risker som import av hundar orsakar är det inte heller möjligt att bilda en tydlig uppfattning som stöd för diskussionen om importhundar. Detta kommer sannolikt att ändras när undersökningen blir färdig", säger specialforskare, VMD Heidi Rossow på Evira.

Nytta för undersökning av sjukdomar hos hundar och för importverksamhet

Syftet med projektet är att utreda om import av hundar till Finland orsakar hälsorisker för finländarna eller deras hundar. Samtidigt samlas information för verksamheten kring import av hundar.

Laboratorieprov tas på hundar som förs in i landet. Blodproven visar om hundarnas rabiesvaccinationer är i ordning och om de stämmer överens med anteckningarna i sällskapsdjurspasset. I undersökningen utreds även om hunden har multiresistenta bakterier som smittar på människan (t.ex. MRSA och ESBL) eller sjukdomsalstrare, som vanligen inte förekommer i -Finland. Från hundens avföring utreds om den innehåller till exempel echinokockos hos sork, dvs. möjliga bandmaskar som smittar även på människan.

Anmäl din hund till undersökningen

I undersökningen kan delta hundar som importerats såväl av privatpersoner som via en förening.

"Alla hundar, oberoende av bakgrund och ålder, kan delta i undersökningen. Forskarna skall välja, vilka hundar passar till provtagning. Det enda villkoret är att hunden inte ännu har varit en månad i Finland. Det går också att anmäla en importhund som ska föras in i landet inom de närmaste månaderna", säger specialforskare Suvi Joutsen på Evira.

Gratis information om hundens hälsotillstånd

Genom att delta i undersökningen får hundägaren viktig information om sin hunds hälsotillstånd, eftersom hen får tillgång till resultatet av sin hunds laboratorieundersökningar. Laboratorieundersökningarna som ingår i projektet är gratis för hundägaren.

I projektrapporten och övriga publikationer behandlas resultaten på ett sådant sätt att ägarens eller hundens uppgifter inte kan identifieras.

Ta kontakt med forskarna i projektet, om du är intresserad av att delta i undersökningen eller du har frågor som du vill ställa.

Närmare information per e-post:
specialforskare Suvi Joutsen, forskningsenheten för riskvärdering
specialforskare, VMD Heidi Rossow, forskningsenheten för riskvärdering
enhetschef, professor Pirkko Tuominen, forskningsenheten för riskvärdering
e-post: fornamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: