Evira höjer priser på laboratorieundersökningar 2.7.2018

29.6.2018

Höjningarna gäller företagsekonomiska undersökningar, dvs. priserna på laboratorieundersökningar som beställts av kunder. Höjningarna baseras på kostnadsökningen till följd av analys- och diagnostikutvecklingen och eftersläpningen i priserna.

I fråga om undersökningar inom djursjukdomsdiagnostik är den allmänna höjningen tio procent. För diarré- och virusundersökningar av hägnade pälsdjur samt kastningspaketet för häst är höjningen större. I prissättningen av djurobduktioner införs en tilläggsavgift på 120 euro om undersökningen är mer omfattande än vanligt eller inkluderar ett särskilt stort antal ytterligare prover. Destrueringsavgiften för djurkroppar och grundavgiften för obduktion av sällskapsdjur hålls oförändrade.

Prislistan har utökats med en ny tjänst för vidaresändning av vissa djursjukdomsprover till utländska laboratorier för undersökning om Evira inte har egen diagnostik.

Priserna för kemiska undersökningar höjs allmänt med tre procent. Som en ny kemisk undersökning erbjuds profilering av växtskyddsmedel.

En del priser för mikrobiologisk livsmedels- och foderundersökningar samt antibiotikaresistensundersökningar höjs med tio procent och mikrobiologiska restundersökningar med cirka 20 procent.

Det blir inga höjningar av priserna för växtanalys.

Ytterligare information:
enhetschef Sinikka Pelkonen, tfn 0400 287 061, djursjukdomsbakteriologi och -patologi

Teman: