Minst antal ESBL-bakterier i finländsk broiler bland EU-länderna

6.3.2018 08:44

Halten antibiotikaresistenta ESBL-bakterier i finländska gödkycklingar och finländskt broilerkött konstaterades år 2016 vara lägst jämfört med andra EU-länder. En rapport som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC har publicerat visar att antibiotikaresistens hos bakterier som smittar från djur till människor fortfarande var vanlig 2016.

I den årliga rapport som EFSA och ECDC publicerar ingår resistensuppgifter om bakterier som har isolerats från människor, djur och livsmedel. År 2016 riktades uppföljningen av bakterier isolerade från djur och livsmedel i synnerhet mot fjäderfä och fjäderfäkött.

Avsevärd variation i förekomsten av ESBL-bakterien mellan olika länder

Förekomsten av ESBL*-, och liknande E. coli -bakterier som producerar AmpC-enzym, hos fjäderfäflockar varierade avsevärt bland EU-länderna. I genomsnitt konstaterades de i 47 procent av broilerproverna och i 57 procent av broilerköttproverna. Motsvarande siffror för Finland var lägre: 14 och 22 procent. I de flesta EU-länderna konstaterades mer egentliga eller klassiska ESBL-bakterier än AmpC-bakterier. I Finland konstaterades minst antal egentliga ESBL-bakterier bland EU-länderna: i broiler i fyra procent av proverna och i broilerkött i fem procent av proverna.

År 2016 undersöktes förekomsten av ESBL-bakterier med samma metod i alla länder. I samband med uppföljningen hittades i två medlemsländer, Rumänien och Cypern, den särskilt motståndskraftiga karbapenemresistenta bakterien Escherichia coli. Fyndet är oroväckande, eftersom karbapenemer används i vården av allvarliga infektioner hos människor, och användning på djur är förbjuden.

Kolistinresistensen på en låg nivå

År 2016 konstaterades kolistinresistens endast i liten omfattning i EU, dvs. hos två procent av salmonella- och E. coli -bakterierna hos fjäderfä. Ingen kolistinresistens konstaterades i Finland.

Kolistin är ett antibiotikum som anses vara det sista alternativet i vården av vissa infektioner hos människan som orsakas av multiresistenta bakterier. Sedan 2015 har man i flera länder påträffat kolistinresistensgener, som överförs mellan bakterier. En snabb spridning av dem ger upphov till oro världen över. I motsats till i många andra EU-länder, används kolistin inte inom veterinärmedicinen i Finland.

Resistensen hos kampylobakterier, som har isolerats från broiler, har i Finland hållit sig på en fortsatt låg nivå jämfört med EU-länderna i genomsnitt. Även resistensnivåerna hos indikatorbakterier som isolerats från friska djur är låga i Finland. Indikatorbakterier orsakar i regel inte sjukdom hos djur eller människor. Deras resistens följs ändå upp, därför att resistensen beskriver användningen av antibiotika nationellt. Dessutom kan de överföras från djur till människor och fungera som lager för resistensfaktorer för bakterier som orsakar sjukdomar.

*ESBL-enzymerna (Extended Spectrum Beta Lactamase) spjälker effektivt vissa av våra vanligaste antibiotika, såsom den s.k. tredje generationens cefalosporiner samt i regel även penicillin och första och andra generationens cefalosporiner.

Läs mer:
EFSA:s pressmeddelande (på engelska)
Hela EFSA-ECDC2016-rapporten (på engelska)
Ytterligare information om karbapenemresistens (Institutet för hälsa och välfärd, på finska)
Frågor och svar om ESBL (Evira) 
Vad är ESBL? (Institutet för hälsa och välfärd)

Ytterligare information:
professor Anna-Liisa Myllyniemi, enhetschef för mikrobiologiska forskningsenheten, tfn 0400 287 398
specialforskare Suvi Nykäsenoja, tfn 040 489 3447

 

Teman: