Människans verksamhet oftast orsak till havsörnars död

8.5.2018 12:28

Enligt en ny finländsk undersökning är blyförgiftning den vanligaste orsaken till havsörnars död. Havsörnarna blir förgiftade när de äter ett byte eller kadaver med blyhagel eller splitter från blyammunition. Betydande dödlighet orsakades även av kollision med kraftledningar, bilar, tåg och vindkraftverk. I samarbetsprojektet mellan Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Naturhistoriska centralmuseet och WWF:s havsörnsgrupp undersöktes under åren 2000–2014 dödsorsaken bland sammanlagt 123 döda havsörnar. Fallen med fågelinfluensa hos havsörnar samt dödsfallen på grund av dessa är från senare tid än materialet i den här undersökningen.

"I upp till 60 procent av dödsfallen bland havsörnar berodde dödsorsaken på människans verksamhet. Blyförgiftning var dödsorsaken i drygt 30 procent av dödsfallen, vilket var den vanligaste dödsorsaken. De därefter vanligaste dödsorsakerna var olika typer av olyckor på grund av människans verksamhet där nästan en fjärdedel av de undersökta havsörnarna hade dött", säger specialforskare, FD Marja Isomursu från Evira.

Blyförgiftningar var vanligare på Åland än på det finländska fastlandet. På Åland får man fortfarande använda blyammunition i all jakt, men på fastlandet har det sedan år 1996 varit förbjudet att använda blyhagel i sjöfågeljakt. Antalet konstaterade blyförgiftningar var klart större under den kalla årstiden då havsörnarna ofta livnär sig på olika kadaver.

Bly orsakar förlamning, anemi och en utmärkande långsam avmagring. Bly är skadligt även för människor, speciellt för barn och för fostrets utveckling eftersom det påverkar bland annat centrala nervsystemet.

Naturliga dödsorsaker (40 % av fallen) var bland annat skador från revirstrider mellan könsmogna fåglar samt olika sjukdomar eller undernäring. Ca fem procent av de undersökta fallen var olaglig fågeljakt.

Havsörnarnas organ undersöktes även med tanke på kvicksilver. Kvicksilverhalterna var högst hos de äldsta könsmogna havsörnarna. Några egentliga kvicksilverförgiftningar konstaterades inte, och de förekommande halterna var inte längre så höga som på 1960-talet.

Forskningsresultaten har publicerats i en vetenskaplig artikel:
Isomursu, M., Koivusaari, J., Stjernberg, T., Hirvelä-Koski, V, Venäläinen, E.-R.
Lead poisoning and other human-related factors cause significant mortality in white-tailed eagles. Ambio 2018.

Läs mer om:

Eviras undersökning om sjukdomar hos vilda djur
WWF:s arbete för havsörnar (på finska)
Bekanta dig med Naturhistoriska centralmuseet

Ytterligare information:

specialforskare, FD Marja Isomursu, orsaker till havsörnars död, Evira, tfn 040 512 1248
sektionschef, FD Eija-Riitta Venäläinen, kemiska undersökningar, Evira, tfn 050 434 8378
hedersordförande i WWF:s havsörnsgrupp, docent Torsten Stjernberg, havsörnarnas ekologi, tfn 040 770 5979

 

Teman: