Vart tredje vilda rovdjur i Finland bär på trikinella

13.11.2018 07:52

Trikinellor, eller trikiner, fortsätter att frodas hos Finlands skogsdjur: I fleråriga uppföljningsstudier har ungefär vart tredje djur som undersökts visat sig vara trikinellapositivt. De flesta fall av trikinellor förekommer fortfarande hos mårdhundar, men trikinella-arterna har förändrats. När man tillagar björn, grävling eller andra rovdjur, bör man komma ihåg att alla trikinella-arter smittar lätt till människor om man äter kött som är otillräckligt upphettat.

Finland är världsledande i fråga om antalet trikinellafall i vilt. Senast undersöktes trikinellor, eller trikiner, åren 2011 - 2013 och resultaten jämfördes med tidigare resultat från åren 1993 - 1997 och 1999 - 2005. Studierna visar att trikinella-arterna har förändrats.

"Trikinellas så kallade sylvatiska livscykel hos vilda djur har troligen varit mycket vanlig i Finland redan sedan mårdhundarna bosatte sig här, men åtminstone under de senaste 30 åren. I Lappland, där mårdhunden ännu inte är utbredd, är även trikinellor mer sällsynta", säger forskningsprofessor Antti Oksanen från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

I Finland finns fyra arter: Trichinella nativa, Trichinella spiralis, Trichinella pseudospiralis och Trichinella britovi. Var och en har sin egen position och roll i ekosystemet, men delvis konkurrerar de om livsutrymmet med varandra.

Den arktiska arten överförs i allmänhet inte till svin

Idag är den största arten i Finland arktisk T. nativa.

"Man skulle kunna förvänta sig att klimatförändringarna minskar den nordliga artens livsmöjligheter, men artens relativa andel av identifierade trikinellalarver har från 1990-talet till 2010-talet stigit från cirka 60 procent till 90 procent. Eftersom förekomsten av alla trikinellasmittor inte har förändrats, har den arktiska arten blivit ännu mer utbredd i det varmare klimatet", konstaterar Oksanen.

Det har förekommit några fall av T. nativa hos finska vildsvin, men i allmänhet överförs arten inte till svin. Den stora förloraren bland trikinella-arterna är T. spiralis, känd som en människonära kulturell trikinella-art som anpassat sig till livscykeln hos husdjur och råttor.

En minskning av artens andel från 15 procent till en procent under åren 1993 - 2013 förklaras av moderniseringen av den finska svinuppfödningen i och med EU-medlemskapet. I början av 2000-talet försvann trikinellasmittorna hos svin praktiskt taget helt och hållet och T. spiralis spreds inte längre från lantgårdar till skogens kretslopp.

Den andra förloraren är den enda arten som även kan överföras till fåglar, T. pseudospiralis, vars andel har sjunkit från tio procent först till två procent och sedan till en halv procent.

"Artens öde ger upphov till att undra. Håller den verkligen på att försvinna, och om det är så, varför? Kanske ledde den delvis långa förvaringen av larvproverna till att identifieringen av särskilt denna art som inte kapslar in sig i musklerna minskade. Av de totalt 206 finska larvproverna som samlades in och identifierades år 2017 i EU:s referenslaboratorium i Rom konstaterades T. pseudospiralis trots allt i fyra procent. Vi måste undersöka larvernas fortlevnad i denna art ytterligare", säger Oksanen.

Trichinella britovi förekommer i europeiska skogar och artens andel av det totala antalet har i stort sett varit oförändrad, knappt tio procent.

Identifieringen av trikinellaarten görs i muskelprover, från vilka trikinellalarverna samlas in och artbestäms med hjälp av Multiplex-PCR -metoden. Inom finsk forskning har artbestämningar utförts vid Helsingfors universitet, Evira och EU: s referenslaboratorium i Rom.

Eviras och EU:s referenslaboratoriums gemensamma studie har publicerats i en vetenskapligt granskad tidskrift:
Oksanen, A., Interisano, M., Isomursu, M., Heikkinen, P., Tonanzi, D., Oivanen, L., Pozio, E. Trichinella spiralis prevalence among wildlife of a boreal region rapidly reduced in the absence of spillover from the domestic cycle. Veterinary Parasitology 2018: 262, pp. 1 - 5.

Läs mer om trikinellor

Ytterligare information:
forskningsprofessor Antti Oksanen, tfn 044 561 6491

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman till Livsmedelsverket
1.1.2019.

 

Teman: