Virus i kampen mot bakteriesjukdomar hos fisk

22.3.2018 08:21

Virus som angriper bakterier eller s.k. bakteriofager är världens största organismgrupp. Fager spelar en viktig roll för att reglera bakteriestammarna i alla miljöer. Därför är deras användning för att bekämpa bakterieinfektioner ett naturligt och ekologiskt hållbart alternativ. Denna fråga, som är känd för forskarna, lyfts fram på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras årliga fiskhälsodag. Riskhanteringen av fisksjukdomar som smittar i fiskodling har också börjat uppmärksammas allt mer. Därför förutsätts att aktörer inom vattenbruk bl.a. har ett fungerande egenkontrollsystem.

Antibiotikaresistens är ett växande problem över hela världen. Därför har det inom fiskodling väckts intresse för virus som förstör bakterier.

"Bakteriofager är virus som förekommer naturligt i olika miljöer och som bara attackerar bakterier och förstör dem. Så fungerar de också i fiskodlingar och är ofarliga mot människor och fiskar", säger forskardoktor Krister Sundell på Åbo Akademi.

Fager som grund för nytt djurläkemedel

Bekämpning av flavobakterier är av största vikt inom fiskodling. Användningen av naturligt förekommande bakteriofager för att få bukt med infektioner är ett av de mest lovande sätten att bekämpa flavobakterier i fiskodlingar och yngelanläggningar.

Forskningsprojektet Bonus Flavophage, som är gemensamt för Östersjöländerna, har som mål att utveckla fiskfoder som innehåller fager som kan användas i fiskodlingar i syfte att tygla flavobakterieinfektioner.

Slutproduktens säkerhet ska säkerställas så att de fager som används inte ökar bakteriers sjukdomsalstrande förmåga, antibiotikaresistens eller andra skadliga egenskaper.

"Förutom Flavophage-projektet är syftet att utveckla biomaterialteknik, där fager kan tillföras bassängerna redan innan infektioner sätter in för att bekämpa de första vattenburna sjukdomsalstrarna. Det skulle också vara möjligt att använda enbart delar av fager som förstör bakteriernas cellväggar ", säger akademiforskare Lotta-Riina Sundberg vid Jyväskylä universitet.

Riskhantering obligatoriskt genom bestämmelser

En effekt av den reviderade djursjukdomslagen är att fiskodlarna måste göra en skriftlig egenkontrollbeskrivning om både bekämpningen av djursjukdomar och hygienen inom primärproduktionen.

"Det är viktigt att tänka på hur man främjar fiskhälsan genom förebyggande arbete och åtgärder och hur man dokumenterar anläggningens dagliga hälsoövervakning. För att underlätta detta håller Fiskodlarförbundet på att ta fram en omfattande tvåspråkig webb- och pappersguide om beskrivningen av egenkontrollen på fiskodlingar", säger koordinator Mari Virtanen på Finlands Fiskodlarförbund rf.

Samarbete mellan forskning, övervakning och fiskbranschens aktörer är viktigt

Ett smidigt samarbete mellan fiskodlarna och djurhälsomyndigheterna är av största vikt för att så snabbt som möjligt utrota en betydande fisksjukdom som ska motverkas med statliga medel och även för att minimera de ekonomiska förlusterna. Vaksamhet och aktivitet samt samarbete med myndigheterna är viktiga också i förebyggandet av sjukdomar.

"Så snart en lättspridd fisksjukdom har bekräftats försöker vi så snabbt som möjligt tillsammans ta reda på varifrån infektionen kan ha kommit till hållningsplatsen och vart infektionen kan ha spritt sig samt utrota smittan, säger överinspektör Hanna Lounela på Evira.

Omfattande samarbete är viktigt vid undersökning av fisksjukdomar och för att man ska lyckas utreda sjukdomsfallen.

En samundersökning kommer att inledas på initiativ av Finlands Fiskodlarförbund med deltagande forskare från Evira, Naturresurscentret, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi.

"Avsikten är att hitta sätt att lösa problemet med vattenmögel som förekommer i finländska förhållanden. För att undersökningen ska lyckas är det viktigt att ha ett bra samarbete med fiskodlarna, eftersom vattenmögelproblemet har studerats över hela världen i decennier och det fortfarande är oklart vad det är som orsakar sjukdomen", säger sektionschef, VMD Satu Viljamaa-Dirks vid Evira.

Hälsan hos odlad fisk är mestadels bra

Den kalla och vattenrika sommaren 2017 bidrog till god fiskhälsa. Förekomsten av framför allt bakteriella sjukdomar var låg i fiskodlingsanläggningarna. Den måttliga förekomsten av fisksjukdomar återspeglades i sin tur i mängden använd antibiotika i foder och mängden färdigt importerade antibiotikafoder, som till och med var historiskt låg.

Finlands första IHN-virusisolering i början av vintern

När det gäller fisksjukdomssituationen inträffade en stor förändring i slutet av 2017, då det i proverna från den regelbundna fisksjukdomsuppföljningen konstaterades infektiös hematopoietisk nekros eller IHN. I utredningen av sjukdomens ursprung och spridning har man hittills upptäckt smitta på sammanlagt sex hållningsplatser.

"De infekterade fiskarna har avlivats och i närheten av de infekterade platserna har restriktionszoner inrättats. Transport av sjukdomsmottagliga levande vattenbruksdjur som kan sprida smittan eller deras könsceller i, till eller från restriktionszonen är tills vidare förbjuden", säger överinspektör Hanna Kuukka-Anttila vid Evira.

Forskare, övervakare och aktörer inom fiskbranschen samlas på Fiskehälsodagen i Helsingfors den 22 mars 2018.

Läs mer:

Forskningsprojektet Bonus flavophage 
Ytterligare information om projektet ger docent Tom Wiklund, Åbo Akademi, tom.wiklund@aboakademi.fi

Eviras fisksjukdomsundersökningar 

Finlands Fiskodlarförbund rf (på finska)

Ytterligare information:
forskare Anna Maria Eriksson-Kallio, Evira, tfn 050 439 2788

 

Teman: