Modelldokument

Evira har tillsatt en för regionförvaltningsverken och Evira gemensam arbetsgrupp, vars uppgift är att ta fram modelldokument åt livsmedelstillsynsmyndigheterna med målet att förenhetliga och stöda livsmedelstillsynen. Modelldokumenten är avsedda att vara arbetsverktyg för tillsynsmyndigheterna och Evira rekommenderar att de används.

Alla modelldokument kan hittas i listan nedanför.

Till följd av ändringen 352/2011 av livsmedelslagen har en del modelldokument blivit föråldrade. De dokument som inte längre behövs har tagits bort från denna sida. De hade numren 10101 – 10105 och 10111. Modelldokumenten rörde godkännande av diverse livsmedelslokaler som inte längre behöver godkännas. Bland de borttagna dokumenten fanns också modeller för anmälan till myndigheterna, exempelvis om tillfällig försäljning eller småskalig verksamhet, vilket inte längre krävs. Modellarbetsgruppen har påbörjat arbetet med att revidera andra föråldrade modelldokument.

 • 10106/1  Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll – hantering av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning – anläggning i köttbranschen 
  Anvisning, blankett
 • 10107/4 Tillsynsmyndighetens beslut om godkännande eller villkorat godkännande av en anläggning 
  Anvisning och blankett 
 • 10108/2 Livsmedelsföretagarens anmälan om avbrytande eller nedläggning av verksamheten eller byte av företagare i en livsmedelslokal 
  Anvisningblankett
 • 10109/4 Livsmedelsföretagarens underrättelse om livsmedelsförsäljning eller annan livsmedelshantering i en mobil livsmedelslokal till tillsynsmyndigheterna i de kommuner där verksamheten bedrivs 
  Anvisning och blankett 
 • 10110/2 Beslut om användning av administrativa tvångsmedel enligt livsmedelslagen (23/2006) 
  Anvisning och blankett 
 • 10112/1 Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll – hantering av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning – anläggning i fiskbranschen 
  Anvisning, blankett
 • 10113/1 Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll – hantering av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning – anläggning i mjölkbranschen 
  Anvisningblankett
 • 10114/1 Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll – hantering av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning – anläggning i äggbranschen 
  Anvisningblankett
 • 10115/1 Livsmedelsföretagarens ansökan om godkännande av en livsmedelslokal och/eller plan för egenkontroll – hantering av livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning – anläggning i lagringsbranschen 
  Anvisning, blankett
 • 10116/1 Livsmedelskontaktmaterialbranschens företagares anmälan till myndigheten för livsmedelstillsyn om sitt verksamhetsställe och den verksamhet som bedrivs där 
  Anvisningblankett
 • 10117/2 Hörande om användning av administrativa tvångsmedel enligt livsmedelslagen (23/2006)
  Anvisning och blankett
 • 10119/1 Livsmedelsföretagarens anmälan till tillsynsmyndigheten om livsmedelslokal 
  Anvisningblankett
 • 10120/1 Tillsynsmyndighetens intyg till livsmedelsföretagaren över att anmälan om livsmedelslokal handlagts 
  Anvisning, blankett
 • 10121/1 Hörande om föreläggande av vite, hot om tvångsutförande eller avbrytande enligt viteslagen (1113/1990) 
  Anvisning och blankett
 • 10122/2 Livsmedelsföretagarens underrättelse om livsmedelsförsäljning eller annan livsmedelshantering i en mobil anläggning till tillsynsmyndigheterna i de kommuner där verksamheten bedrivs 
  Anvisning och blankett 
 • 10123/1 Tillsynsmyndighetens meddelande till företagare om avslutning av behandling av ett ärende
  Anvisning och blankett
 • 10127/1 Protokoll över kontrollen av hygienen på en mjölkproduktionsgård 
  Anvisning och blankett 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS