Vem vända sig till?

  • Har du frågor eller respons om livsmedel? 
  • Vill du klaga på hygienen eller påskrifterna och märkningarna i butiken eller misstänker du att du fått matförgiftning på en restaurang? 
  • Tänker du grunda ett livsmedelsföretag eller har du som företagare något att fråga om livsmedelslagstiftningen?

 

Kontakta då livsmedelstillsynen i din kommun (hälsovårdsinspektören). Den kommunala livsmedelstillsynen inspekterar livsmedelslokaler, påskrifterna och märkningarna på förpackningar och livsmedelshygienen. De kommunala hälsovårdsinspektörerna svarar på frågor och de kan ingripa i eventuella missförhållanden. Livsmedelstillsynsutövarna på regionförvaltningsverken ger likaså råd till företagare. 

Vill du få information om kosten till barn eller gravida kvinnor? Behöver du råd i fråga om kostterapi vid sjukdom (såsom celiaki)?


Kontakta då hälsocentralens eller sjukvårdsdistriktets näringsterapeut eller vårdande läkare.

Har ett fel i ett livsmedel du köpt orsakat skada?

I livsmedelslagen (23/2006) ingår inga stadganden om skador som ett fel i ett livsmedel orsakat eller om ersättningar för sådana skador. Därför behandlar livsmedelstillsynsmyndigheterna inte ovan nämnda fall. Om ersättningar för skador som fel i ett livsmedel orsakat ingår stadganden i konsumentskyddslagen (38/1978) och produktansvarslagen (694/1990). I problemfall rekommenderar Livsmedelssäkerhetsverket Evira att man kontaktar den som sålt eller marknadsfört produkten i fråga eller konsumentrådgivningen.

Mer information om konsumentskyddet:
http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/konsumentradgivare/

Konsumenten som livsmedelslaboratoriets kund

Livsmedelslaboratorierna i kommunerna analyserar också konsumenters egna livsmedels- och vattenprover. Analyserna är avgiftsbelagda, om inte analysen i fråga är av allmänt intresse till exempel med tanke på tillsynen över livsmiljön, och avgiften varierar allt enligt typen av analys. Laboratoriet ger råd och provflaskor och bistår vid provtagning och transport av proverna. Det lönar sig att i förväg komma överens om hurdant prov som tas, vad som skall analyseras och vad analysen kostar. Analysen är alltid konfidentiell och den som beställt analysen får analysresultatet.

Livsmedelstillsynsmyndigheten i din kommun ger kontaktuppgifterna till det närmaste laboratoriet.