JSM: Regionaliseringsarbetsgruppen: Livsmedelsverket redan utlokaliserat, inget behov av en ny regionaliseringsutredning

19.9.2017

Regionaliseringsarbetsgruppen bifaller förslaget att den nya myndigheten ska placeras i Seinäjoki. Enligt arbetsgruppen är myndighetens nuvarande representation i regionerna tillräckligt täckande, varför det inte behövs någon separat regionaliseringsutredning.

Ämbetsverksreformen fyller också ändamålet att om möjligt placera statens funktioner utanför huvudstadsregionen.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande

Teman: