Om oss

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersöker och har tillsyn över att livsmedlen i Finland är säkra och av god kvalitet och att växter och djur är friska och mår bra.

Evira förbereder sig på risker som äventyrar livsmedelssäkerheten och sjukdomar som hotar djurs och växters hälsa, från jord till bord – från jordbrukets primärproduktion, skogarna och vattendragen till industrin, transporterna, handeln och storhushållen.

Evira inledde sin verksamhet 1.5.2006. Verket bildades inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde genom en sammanslagning av Livsmedelsverket, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel och Kontrollcentralen för växtproduktion. Till verket överfördes också vissa verkställighetsuppdrag från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa och ministeriets informationstjänstcentral.

Nya hot och faror upptäcks på olika håll i världen. Då den internationella handeln ökar är det nödvändigt att information om sådana hot och faror snabbt sprids. Genom nätverksbildning och samarbete på både nationell och internationell nivå kan Evira agera effektivt då situationen plötsligt förändras.

Livsmedelsverket börjar den 1 januari 2019

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman till Livsmedelsverket 1.1.2019.

Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande samt växthälsa och gödsel, foder, växtskyddsmedel, jordförbättringsmedel, förökningsmaterial och råvaror till jord- och skogsbruket.

Myndigheten svarar också för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, är utbetalande organ i Finland och administrerar EU-stöd och nationella stöd.

Mer information om Livsmedelsverket på jord- och skogsbruksministeriets websida Livsmedelsverket (på finska).

 

video-thumb.jpg : 26Kb

Videon på Evira