Om oss

Målet för Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhet är att säkerställa säkerheten hos livsmedel, främja djurens hälsa och välfärd, tillse förutsättningarna för växt- och djurproduktion samt växthälsa.

Evira förbereder sig på risker som äventyrar livsmedelssäkerheten och sjukdomar som
hotar djurs och växters hälsa.

Nya hot och faror konstateras på olika håll i världen. Då den internationella handeln ökat är det nödvändigt att information om sådana hot och faror snabbt sprids. Nätverksbildning på nationell nivå, samarbete på internationell nivå och förhandsberedskap utgör grunden för att Evira kan agera effektivt även i överraskande situationer.

Evira inledde sin verksamhet den 1 maj 2006. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde förenades då i det nya verket forna Livsmedelsverket, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel och Kontrollcentralen för växtproduktion. Också vissa verkställande uppgifter från jordoch skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa och ministeriets informationstjänstcentral överfördes till verket.