Om oss

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersöker och har tillsyn över att livsmedlen i Finland är säkra och av god kvalitet och att växter och djur är friska och mår bra.

Evira förbereder sig på risker som äventyrar livsmedelssäkerheten och sjukdomar som hotar djurs och växters hälsa, från jord till bord – från jordbrukets primärproduktion, skogarna och vattendragen till industrin, transporterna, handeln och storhushållen.

Evira inledde sin verksamhet 1.5.2006. Verket bildades inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde genom en sammanslagning av Livsmedelsverket, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel och Kontrollcentralen för växtproduktion. Till verket överfördes också vissa verkställighetsuppdrag från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa och ministeriets informationstjänstcentral.

Nya hot och faror upptäcks på olika håll i världen. Då den internationella handeln ökar är det nödvändigt att information om sådana hot och faror snabbt sprids. Genom nätverksbildning och samarbete på både nationell och internationell nivå kan Evira agera effektivt då situationen plötsligt förändras.