Djuren

Undersökningen och uppföljningen av djursjukdomar och främjandet av djurens hälsa och välfärd hör till Eviras centrala uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i landet och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Eviras laboratorier utför laboratoriediagnostik av djursjukdomar. Evira publicerar information om förekomsten av djursjukdomar i Finland.

Djurens välfärd

Djurens välfärd tryggas med hjälp av djurskyddsinspektioner, under vilka man utövar tillsyn över att djurskyddslagen och författningarna och bestämmelserna som utfärdats med stöd av den följs. På gårdarna kan göras EU-djurskyddsinspektioner eller inspektioner som bygger på en misstanke. Djurtransporterna inspekteras likaså.

Fodrens säkerhet

Fodren som används vid utfodring av produktionsdjuren utgör grunden för en säker livsmedelsproduktion. Evira utövar tillsyn över foderkedjan enligt en årligen utarbetad tillsynsplan. Resultaten av analyserna av foderproverna som tas i enlighet med tillsynsplanen publiceras halvårsvis.

Zoonooserna

Sådana smittsamma sjukdomar, som alstras av sjukdomsalstrare som kan överföras från djur till människan och tvärtom kallas zoonoser. Zoonoser kan alstras av olika bakterier, virus, urdjur, parasiter och andra sjukdomsalstrare såsom en prion. Syftet med uppföljningen av zoonoser och alstrarna till zoonoser är att hjälpa myndigheterna att planera och vidta åtgärder som främjar folkhälsan, livsmedelssäkerheten och produktionsdjurens hälsa och utvärdera hur effektiva dessa är. Med resultaten av uppföljningarna i Finland kan man bekanta sig med hjälp av zoonosrapporterna.

Uppföljningen av resistensläget

Evira följer årligen upp resistensläget i fråga om bakterier som orsakar sjukdom hos djur och människor, bakterier som orsakar sjukdom enbart hos djur och s.k. indikatorbakterier som isolerats från friska djur.

Rapporter över det nationella programmet FINRES-Vet