Livsmedlen

Tillsynen över den finländska livsmedelskedjan utövas i form av ett samarbete mellan många olika instanser. Evira leder, styr och utvecklar tillsynen över såväl livsmedlen som de produkter som används i primärproduktionen inom jordbruket.

Tillsynen bygger på en mångårig nationell plan för tillsynen över livsmedelkedjan.

Evira har som uppgift att säkerställa livsmedlens säkerhet, kvalitet och sammansättning och att förhindra och eliminera hälsoskador som livsmedlen medför. I lagstiftningen fastställs gränsvärden för de skadliga ämnena och de får inte överskridas. Genom att fastställa gränsvärden och övervaka att dessa inte överskrids vill man garantera att produkterna inte äventyrar konsumentens hälsa

Evira undersöker också förekomsten av skadliga ämnen i livsmedlen.