Organisation

Syftet med Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhet är att trygga livsmedelssäkerheten, främja djurens hälsa och välfärd, sörja för förutsättningarna för växt- och djurproduktionen samt växthälsan.

Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på de olika avdelningarnas och de fristående enheternas sidor i menyn till vänster.

Eviras ledning

Här nedan följer en lista på direktörer och sina ansvarsområden i Eviras ledningsgrupp. 

 • Eviras generaldirektör: Matti Aho
 • Direktör för verksamhetshelheten livsmedelssäkerhet: Leena Räsänen
 • Direktör for verksamhetshelheten djurhälsa och välfärd: Paula Kinnunen
 • Direktör for verksamhetshelheten förutsättningar för växtproduktion och växthälsa: Matti Puolimatka
 • Direktör för kontrollavdelningen: Marja Teirikko
 • Direktör för forsknings- och laboratorieavdelningen: Pia Mäkelä
 • Direktör för förvaltningsavdelningen: Erik Semenius
 • Direktör för vetenskaplig forskning: Liisa Shvonen
 • Kommunikationsdirektör: Varpu Seppälä
 • Utveckling och hantering av kundrelationerna: utvecklingsdirektör Pirjo Vastamäki

 • Personalens representant: överinspektör Outi Parikka

 • Ledningsgruppens sekreterare: generaldirektörens assistent Liisa Rahkila

Eviras avdelningar

Evira har tre avdelningar: kontroll, forskning och laboratorie, förvaltning. De är indelade i enheter, som består av sektioner.

Verksamhetshelheter

I organisationen under ledning av generaldirektören finns olika verksamhetshelheter; dessa är djurens hälsa och välfärd, livsmedelssäkerhet, förutsättningar för växtproduktion och växthälsa. Under generaldirektörens ledning står dessutom vetenskaplig forskning samt zoonoscenter.

Verksamhetsorter

Huvudorten för Eviras verksamhet ligger i Helsingfors, på campusområdet i Vik. Dessutom finns regionala verksamhetsenheter på nedan nämnda orter. Kontaktuppgifterna för dessa finns i avsnittet Kontakt > Verksamhetsenheter.

 • Joensuu
 • Kuopio
 • Villmanstrand
 • Loimaa
 • Uleåborg
 • Seinäjoki
 • Åbo

Köttbesiktning

Köttbesiktningspersonal från Eviras kontrollavdelning arbetar i slakterier. Orterna samt personalens kontaktuppgifter finns i avsnittet Kontakt > Personsök > Köttbesiktningspersonalen vid slakterier.

Ansvaret för köttbesiktningen med tillhörande tillsyn is små slakterier och vilthanteringsanläggningar har överförs från kommunerna till Evira 1.9.2011.