Forsknings- och laboratorieavdelningen

Forsknings- och laboratorieavdelningen ansvarar för djursjukdomar, livsmedel samt växthälsa,utsädens och utsädespotatisens kvalitet, spannmålskvaliteten samt för analytik och diagnostik i anslutning till tillsynen över foder och gödsel och för utvecklingen av dem. Avdelningen bedriver vetenskaplig forskning på sitt område.
Avdelningen ansvarar för Livsmedelssäkerhetsverkets referenslaboratorieverksamhet och utvecklingen av den samt deltar i godkännandeförfarandet för laboratorier. Dessutom utför avdelningen riskvärderingar inom ämbetsverkets förvaltningsområde för internationella och nationella syften för att bedöma konsekvenser av djursjukdomar och växthälsa samt livsmedel för säkerheten och ekonomin.

Nedan beskrivs forsknings- och laboratorieavdelningens enheter och sektioner samt deras uppgifter.

Enheten för växtanalytik

Sektioner:

 • ekotoxikologi och träd
 • växtskadegörare
 • frö
 • spannmål

 

Enheten ansvarar för
1) ekotoxikologisk analytik och expertuppgifter i anslutning till organiska gödselmedels kvalitet och miljökonsekvenser
2) analytik och expertuppgifter i anslutning till farliga växtförstörare i produkter från jord- och skogsbruk och trädgårdsodling
3) analytik och expertuppgifter i anslutning till kvaliteten på utsäde och utsädespotatis
4) analytik och expertuppgifter i anslutning till kvaliteten på spannmål, interventionsspannmål och vetesorternas bakningskvalitet

Forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi

Sektioner:

 • Kuopio laboratorium
 • Helsingfors laboratorium

 

Forskningsenheten ansvarar för
1) diagnostik och uppföljning av bakteriesjukdomar och -zoonoser hos djur
2) expertuppgifter inom bakteriesjukdomar och -zoonoser hos djur och infektionsepidemiologi
3) samordning och utveckling av Livsmedelssäkerhetsverkets djursjukdomsbakteriologi
4) regional patologisk och parasitologisk diagnostik och uppföljning av djursjukdomar och zoonoser

Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

Sektioner:

 • fjäderfä, vilda djur och provdjur
 • klövdjur
 • TSE, fiskar och celler

 

Forskningsenheten ansvarar för
1) diagnostik och uppföljning av virus- och prionsjukdomar hos djur
2) samordning och utveckling av diagnostik av virus- och prionsjukdomar hos djur
3) infektionsepidemiologi och expertuppgifter i anslutning till virus- och prionsjukdomar hos djur
4) expertuppgifter i anslutning till djurvaccin

 

Forskningsenheten för kemi och toxikologi

Sektioner:

 • oorganiska kontaminenter
 • sammansättning och kvalitetsindikatorer
 • analytik av gödselmedel
 • läkemedelsrester
 • toxikologi

 

Forskningsenheten ansvarar för
1) kemisk och toxikologisk analytik och expertuppgifter i anslutning till livsmedel, foder och gödselmedel
2) analytik av livsmedel genom sinnesintryck och expertuppgifter
3) analyser i anslutning till tillsynen över främmande ämnen
4) analyser i anslutning till godkännande av och tillsyn över växtskyddsmedel
5) analytik av genmodifierade livsmedel och gödselmedel

Forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi

Sektioner:

 • livsmedelsmikrobiologi
 • foder och gödsel
 • antibiotika
 • stödtjänst för laboratorier

 

Forskningsenheten ansvarar för
1) mikrobiologiska och mikroskopiska analyser av foder och gödselmedel samt därmed anknutna expertuppgifter
2) analytik och epidemiologi i anslutning till patogena mikrober som sprids via livsmedel, i synnerhet zoonosbakterier, samt därmed anknutna expertuppgifter
3) deltagande i utredningen av matförgiftningsepidemier
4) uppföljning av bakteriers antibiotikaresistens och mikrobiologiska undersökningar av antibiotikarester samt därmed anknutna expertuppgifter
5) tillverkning av mikrobiologiska födoämnen samt instrumentunderhåll

Forskningsenheten för patologi

Sektioner:

 • patologiska laboratoriet
 • patologisk diagnostik

Forskningsenheten ansvarar för
1) patologisk och parasitologisk diagnostik och uppföljning av djur och zoonoser
2) expertuppgifter i anslutning till sjukdomar hos hobbydjur
3) samordning och utveckling av Livsmedelssäkerhetsverkets verksamhet inom patologi

Forskningsenheten för produktionsdjurs och vilthälsa

Sektioner:

 • fiskar
 • produktionsdjur
 • vilda djur och laboratorium
 • Seinäjoki laboratorium

 

Forskningsenheten ansvarar för
1) utveckling av hälsovården för produktionsdjur, odlad fisk och hjortdjur samt expertuppgifter i anslutning till hälsovården
2) expertuppgifter i anslutning till hälsa och förebyggande av sjukdomar hos produktionsdjur, odlad fisk och hjortdjur
3) expertuppgifter i anslutning till hälsa och i synnerhet förebyggande av zoonotiska sjukdomar hos produktionsdjur, odlad fisk och hjortdjur
4) patologisk, parasitologisk och mikrobiologisk diagnostik av djursjukdomar och zoonoser

Forskningsenheten för riskvärdering

Sektioner:

 • livsmedel
 • djursjukdomar och växthälsa

Forskningsenheten ansvarar för
1) riskbedömning för internationella och nationella syften angående konsekvenser av djursjukdomar och växthälsa samt livsmedel inom ämbetsverkets förvaltningsområde
för säkerheten och ekonomin
2) riskbedömning enligt internationellt godkända principer genom tillämpning av riskbedömningsmodeller och utveckling av nya metoder
3) produktion av opartisk kunskap om risker och utredningar för riskhanteringsbeslut samt planering av tillsynen
4) bedömning av tillsynsprogram för djursjukdomar och livsmedel samt deltagande i zoonossamarbetet
5) Focal Point-verksamheten som är underställd Evira
6) administration av riskbedömningsnätverken