Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen stöder den strategiska ledningen av ämbetsverket och anordnar enhetliga stödtjänster som ämbetsverket behöver i sin verksamhet.
Nedan beskrivs förvaltningsavdelningens enheter och sektioner samt deras uppgifter.

Enheten för dataadministration

Sektioner

  • dataadministration och teknik
  • system

 

Enheten ansvarar för
1) allmänna linjedragningar för ämbetsverkets dataadministration
2) anpassning av verksamheten i anslutning till utvecklingen av IT-system och -tjänster
3) beredning och uppdatering av dataadministrationsstrategin
4) utveckling och administration av IT-infrastrukturen och datasäkerheten
5) beredning av upphandlingar på området, planering och uppföljning av anslag samt avtal avseende köpta tjänster

Enheten för ekonomi

Enheten ansvarar för
1) uppgifter i anslutning till hanteringen av ämbetsverkets utgifter, insamling av intäkter och bokföring samt utveckling av dem
2) innehållet i och tidtabellerna för beredningsåtgärder i anslutning till planering och bedömning av verksamheten och ekonomin, redovisningen av resultaten samt uppföljningen och rapporteringen
3) utveckling och administration av ekonomiförvaltningens bokföringssystem, resehanteringssystem och systemet för uppföljningen av arbetstiden

Enheten för juridiska frågor

Enheten ansvarar för ämbetsverkets juridiska ärenden samt tillhandahåller juridisk rådgivning och utbildning i tillsynsfrågor för andra myndigheter. Dessutom ansvarar den juridiska enheten för auktoriseringen av och tillsynen över veterinärer.

Enheten för kommunikation

Enheten ansvarar för
1) allmänna linjedragningar för ämbetsverkets kommunikation
2) beredning och uppdatering av kommunikationsstrategin
3) samordning och utveckling av den elektroniska kommunikationen
4) implementering av den interna och externa kommunikationen
5) utveckling och implementering av kris- och riskkommunikationen
6) främjande av den allmänna kännedomen om ämbetsverket genom kommunikation

Enheten för personal

Sektion

  • personal och lön

 

Enheten ansvarar för
1) utveckling av Livsmedelssäkerhetsverkets personalresurser och kompetenshantering,
personal- och löneadministrationen, personalplaneringen samt beredning och utveckling av personalpolitiken och -strategin
2) utveckling av systemen för samarbete och deltagande
3) arbetarskydds- och företagshälsovårdstjänster
4) beredning av tjänstekollektivavtal för ämbetsverket samt handläggning av ärenden avseende tjänste- och anställningsförhållanden

Enheten för planering och styrning

Planerings- och styrenheten anpassar, bereder och utvecklar ärenden som gäller:
1) uppgörande av en mångårig nationell tillsynsplan för livsmedelskedjan enligt förordningen (EG) nr 882/2004
och därmed anknuten rapportering
2) ett gemensamt nationellt tillsynsprogram för miljöhälsovården
3) ämbetsverkets resultatstyrning vad gäller regionförvaltningen
5) ämbetsverkets externa utbildning
6) planering av de IT-system tillsynen behöver vad gäller separat avtalade system
7) samordningsuppgifter i anslutning till de verksamhetsinspektioner som utförs av EU:s kontor för livsmedels- och veterinärfrågor
8) godkännande av laboratorier som kontrollerar partier av utsäde med undantag för laboratoriegodkännande och -register

Enheten för ämbetsverkstjänster

Enheten ansvarar för
1) ärendehantering, dokumenthantering och arkivering
2) ärenden i anslutning till fysisk säkerhet, passerkontroll och verksamhet i fastigheten vid Mustialagatan
3) telefon- och AV-ärenden
4) publikations- och tryckverksamheten samt fordonen.