Kontrollavdelningen

Kontrollavdelningen säkerställer livsmedlens samt jord- och skogsbruksproduktionens säkerhet och kvalitet, djurens hälsa och välbefinnande samt växthälsan genom att leda, utveckla, styra och för sin del utöva den tillsyn som hör till ämbetsverkets förvaltningsområde.
Dessutom ansvarar avdelningen för planering av tillsynen över ämbetsverkets förvaltningsområde, utbildning, inspektioner, rapportering, uppföljning och IT-frågor.

Nedan uppräknas kontrollavdelningens enheter, sektioner och respektive uppgifter.

Enheten för djurens hälsa och välfärd

Sektioner:

 • djurens hälsa
 • djurens välfärd


Enheten för djurens hälsa och välfärd ansvarar för ledning, utveckling och styrning av kontrollen av djurens hälsa och välfärd respektive medicineringen av djur.

Enheten för foder- och gödselkontroll

Sektioner:

 • foder
 • gödselfabrikat
 • animaliska biprodukter


Enheten för foder- och gödselkontroll ansvarar för ledning, utveckling och styrning av kontrollen av foder och gödselfabrikat samt, då enheten är behörig, av animaliska biprodukter, samt verkställer kontroller som ingår i enhetens uppgiftsområde.

Enheten för import-, export och ekokontroll

Sektioner:

 • gränsinspektion
 • ekoprodukter


Enheten för import-, export och ekokontroll ansvarar för ledning, utveckling och styrning av veterinära gränsinspektioner, kontrollen av första ankomster av animaliska livsmedel i fråga om den inre marknadshandeln samt kontrollen av ekologisk produktion och produkter från ekologisk produktion, samt verkställer kontroller som ingår i enhetens uppgiftsområde.

Enheten ansvarar dessutom för återkallelser och utveckling av frågor kring export, samt för vissa uppgifter enligt lagen om verkställighet av EG:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Enheten för köttkontroll

Enheten för köttkontroll ansvarar för ledningen, utvecklingen och styrningen av köttkontrollpersonalen i slakterier, små slakterier, hanteringsanläggningar för vilt och livsmedelslokaler i anslutning till dem samt för godkännande av slakterier, små slakterier, hanteringsanläggningar för vilt och livsmedelslokaler i anslutning till dem och för revisioner av exportorganisationer i USA. Enhetens köttkontrollpersonal ansvarar för köttkontroller och tillsyn i slakterier, små slakterier, hanteringsanläggningar för vilt och livsmedelslokaler i anslutning till dem. 

Enheten för livsmedelshygien

Sektioner:

 • lokalhygien
 • anläggningshygien


Enheten för livsmedelshygien ansvarar för ledning, utveckling och styrning av hygienkontroller och köttbesiktningar vid primärproduktion, produktion och minutförsäljning av livsmedel, samt verkställer kontroller som ingår i enhetens uppgiftsområde.

Enheten för produktsäkerhet

Sektioner:

 • kemisk riskkontroll
 • produktinformation och näring


Enheten för produktsäkerhet ansvarar för ledning, utveckling och styrning av kontrollen och förebyggande av vilseledande kring, respektive säkerheten och marknadsföringen av material och artiklar för livsmedel och som kommer i kontakt med livsmedel samt verkställer kontroller som ingår i enhetens uppgiftsområde.

Enheten för utsädeskontroll

Sektioner:

 • odlingsinspektioner och provtagningar
 • fältprov och sortbeskrivningar
 • certifiering och kontroll


Enheten för utsädesontrolle ansvarar för certifieringen av produktion av utsäde samt för ledningen, utvecklingen och styrningen av tillsynen vad gäller bestämmelserna om produktion av utsäde och lagen om bekämpning av flyghavre samt gentekniklagen och för tillsynen över sitt ansvarsområde. Enheten ansvarar dessutom för uppgifter enligt lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) samt för beredningen och publiceringen av Finlands nationella sortlista.

Enheten för växthälsa

Sektioner:

 • kontroll
 • växtinspektion


Enheten för växthälsa ansvarar för ledning, utveckling och styrning av kontrollen av växthälsa, hälsa och kvalitet i plantmaterial, produktion av verifierat plantmaterial samt produktion av och handel med skogsodlingsmaterial samt verkställer kontroller som ingår i enhetens uppgiftsområde.