Vetenskaplig forskning och Zoonoscentret

Funktionerna Vetenskaplig forskning och Zoonoscentret hör inte till någon avdelning, de står direkt under generaldirektören.

Vetenskaplig forskning

Vetenskaplig forskning hos Evira sker i nära samverkan med verkets övriga verksamhet. I enlighet med Eviras strategi och forskningsstrategi koncentreras den vetenskapliga forskningen kring livsmedelssäkerheten, samt djurs hälsa och välbefinnande, vilka har en väsentlig betydelse för livsmedelssäkerheten. Viktigaste inhemska samarbetsparter för Evira inom den vetenskapliga forskningen är universitet och sektorforskningsinstitutioner.

Evira deltar även i LYNET, en allians av forskningsinstitutioner som förvaltas av jord- skogsbruksministeriet respektive miljöministeriet.

Evira är med i internationella nätverk för forskningssamarbete där samarbetsparter är universitet, forskningsinstitutioner och laboratorier.

Zoonoscentret

Zoonoscentret har till uppgift att säkerställa ett säkert samarbete mellan kontroll och forskning vid övervakning och bekämpning av sjukdomar som sprids mellan djur och människor.

Centret tjänar också som nationell samarbetspart visavi EU och övriga internationella zoonosexperter. Zoonoscentret är ett nationellt nät av specialister som förenar zoonosexpertisen hos Evira och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Zoonoscentret har en direktör som hör till personalen på Livsmedelssäkerhetsverket. Övriga uppgifter på centret sköts av personal hos Evira respektive THL.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS