Planering och upföljning

De centrala planerna i statens resultatstyrning utgörs av resultatavtalen och riksdagens budget. Resultatavtalet är ett avtal mellan ett ämbetsverk och jord- och skogsbruksministeriet om det inledande årets funktionella mål inom ramen för de stöd som beviljas.

De mest centrala av uppföljningsuppgifterna är bokslutet, och i synnerhet till den hörande verksamhetsberättelsen, och även ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

De planerings- och uppföljningsuppgifter som anknyter till Livsmedelsverket Eviras resultatstyrning syns i resultatstyrningshandlingarna och i andra handlingar för planering och uppföljning. Resultatstyrningshandlingarna har uppdelats i planer och uppföljningsuppgifter. Övriga handlingar för planering och uppföljning är antingen planer, utvärderingar och utredningar eller andra handlingar.

Dessa dokument finner du i den finskspråkiga delen av vår webbplats genom att klicka på länken ”suomi” upptill på sidan.

 

Information om statens verksamhet, resurser och resultat finns på Netra, statsförvaltningens internetrapportering, som utvecklas och underhålls av Statskontoret.