Programmet Green Office

WWF har beviljat Livsmedelssäkerhetsverket Evira rätten att använda märket Green Office. Verket konstaterades uppfylla kriterierna för beviljande av rätten att använda märket i de inspektioner av miljösystemen i verksamhetslokalerna som utfördes i december 2009.

Evira och WWF överenskom om att inleda Green Office samarbetet med ett avtal undertecknat den 12 december 2009. Evira har utarbetat ett Green Office miljöprogram för sina verksamhetsställen och förbundit sig att följa Green Office kriterierna. Evira har som mål att inse och beakta miljösynpunkterna i den dagliga verksamheten och höja nivån på de anställdas miljömedvetenhet.

Som första miljöindikatorer som följs upp och inrapporteras har valts mängden avfall och förbrukningen av papper och elektricitet.

Green Office är en miljötjänst avsedd för kontor som syftar till att spara naturresurser och främja hållbara konsumtionsvanor. WWF uppmuntrar kontoren som deltar i systemet Green Office att bli exemplariska genomdrivare av ekoeffektiva lösningar och miljövänliga verksamhetsmodeller i vårt samhälle. Samtidigt uppnås inbesparingar i material- och energikostnaderna.

Ytterligare information: 
Ben Rydman, Evira, tfn 040 722 1202 

_go_logo_horizontal_netti.gif : 77Kb

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER